Ny E6-trasé i Sørfold: Nye tunneler, kortere reisetid og bro over Leirfjorden

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi skal bygge bedre infrastruktur i Nord-Norge for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet. Nå ber vi Statens vegvesen ta neste skritt for å få på plass en bedre E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, blant annet for å oppgradere og fornye de 16 tunnelene på strekningen. Bedre veier vil fremme regional utvikling, gi gode vekstvilkår for nordområdenes næringsliv og gi en bedre reiseopplevelse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kartillustrasjon

Regjeringen har besluttet at E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn skal forbedres betraktelig, og ber nå Vegvesenet legge til grunn det såkalte K3-konseptet i sitt videre arbeid. Det innebærer blant annet bygging av en ny bro over Leirfjorden.

– Veien skal dimensjoneres for en fartsgrense på 90 km/t, noe som vil bety en tidsbesparelse på over 20 minutter på strekningen, sier Solvik-Olsen. Utbyggingen har en kostnadsramme på ca. 8 milliarder kroner.

–  E6 binder Nord-Norge sammen med resten av landet og er derfor en svært viktig korridor for veitransport. Vi har befart strekningen Fauske – Mørsvikbotn flere ganger, både på E6 turen i 2014 og som et tillegg til E10 turen i vår. Denne satsingen følger opp regjeringens offensive samferdselssatsing i Nord-Norge, hvor investeringsbudsjettet er økt kraftig, og vedlikeholdsetterslepet nå reduseres for første gang på mange tiår.

Bakgrunn

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en konseptutvalgutredning som ble ferdigstilt i januar 2015. Deretter er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde.

– Vi ønsker å få på plass bedre og sikrere veier. Samtidig er det behov for å utbedre tunnelene på strekningen slik at de oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Derfor har vi gjort grep for raskere planfremdrift i denne saken, opplyser Solvik-Olsen.

Dagens reisetid på strekningen er om lag 66 minutter for personbiler og 73 minutter for tyngre kjøretøy. Det geografiske området er preget av høye fjell og fjorder, noe som gir klare begrensninger for veibygging. Det foreligger både nasjonale og EU-baserte krav om fullverdig sikkerhetsutrustning i tunnelene innen 2019, og ti av de 16 tunnelene på strekningen tilfredsstiller ikke dagens veinormal.

Ved stenging av tunneler i området er omkjøring gjennom Sverige i realiteten eneste alternativ, hvilket medfører opp mot 11 timer lengre reisetid. Etter at den nye traseen er ferdig bygget vil omkjøring kun bety ca. 10 minutter økt reiselengde.

Fakta:

• Strekningen mellom Fauske og Mørsvikbotn er 75 km og har 16 tunneler
• 25 prosent av trafikken på strekningen er tungtransport
• Dagens tunneler og vei tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet og veistandard
• E6 er et særskilt satsingsområde i Nasjonal transportplan 2014-2023
• Statens vegvesen har vurdert fem konsepter for strekningen:

  1. Ivareta tunnelforskrifter innenfor eksisterende veiløsning
  2. Utvide profil i eksisterende løsning
  3. Dagens korridor
  4. Lang tunnel
  5. Bru over Leirfjorden