Ny forskrift for Forsvarets høgskole

En ny forskrift om å gi lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler delvis anvendelse for Forsvarets høgskole trådte i kraft 1. januar 2018. Forskriften gir de overordnede rammene for Forsvarets høgskole. Endringen er et resultat av den pågående utdanningsreformen der fem av etatens seks høyskoler samles til én felles høyskole.

Den nye forskriften gjør større deler av universitets- og høyskoleloven gjeldende for Forsvarets akkrediterte utdanninger. Dette bidrar til økt harmonisering av Forsvarets utdanningssystem med den øvrige universitets- og høyskolesektoren. Forskriften innebærer en styrking av studentenes rettigheter og plikter. Den etablerer også et høyskolestyre som Forsvarets høgskoles øverste organ. Forsvaret konkurrerer om de samme søkerne som øvrige universiteter og høyskoler. Det er derfor viktig å sikre et godt utdanningstilbud i Forsvaret som kan tiltrekke seg de best kvalifiserte kandidatene for Forsvaret. En ytterligere harmonisering av Forsvarets høgskole med universitets- og høyskolesektoren er ett grep for å møte denne utfordringen.  

Til toppen