Ny kraftledning mellom Hamang og Smestad skal legges som kabel i bakken

Energidepartementet gir Statnett konsesjon til en kraftledning på 420 kilovolt (kV) fra Hamang transformatorstasjon i Bærum til Smestad transformatorstasjon i Oslo, via Bærum transformatorstasjon. Departementet har bestemt at ledningen skal bygges som et kabelanlegg i grøft og tunnel.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt utbyggingen av kraftnettet mellom Bærum og Oslo, både fordi det berører svært mange mennesker og fordi det er en prinsipielt viktig sak. Etter en grundig gjennomgang av saken har jeg kommet til at ledningen bør bygges som et kabelanlegg i bakken. Det vil bidra til å redusere ulempene for svært mange mennesker og frigjøre knappe arealer med stor verdi, sier energiminister Terje Aasland.

I dag går det en eldre luftledning på den om lag 12 kilometer lange strekningen mellom Hamang og Smestad. Ledningen nærmer seg teknisk levealder og må fornyes for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo. Den nye ledningen vil legges som jordkabel i tilnærmet samme trasé som dagens luftledning fra Hamang til Hagabråten. Deretter legges kabelen i tunnel videre til Smestad.

Det er dyrere å legge kabelen i bakken i stedet for å bygge en ny luftledning, jamfør Statnetts kostnadsestimater. Departementets samlede vurdering er likevel at kabel i grøft og tunnel på hele strekningen vil være en vesentlig bedre totalløsning enn luftledning, alle hensyn tatt i betraktning. Gjeldende føringer om at nye kraftledninger på 420 kV som hovedregel skal bygges som luftledning vil fortsatt stå ved lag.

Bakgrunn om saken

I 2021 gav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett konsesjon til utbygging av en 420 kV luftledning mellom Hamang transformatorstasjon i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo, via Bærum transformatorstasjon. Konsesjonen ble påklagd av begge de berørte kommunene og til sammen rundt 700 personer og organisasjoner. Klagene ble oversendt fra NVE til departementet i mars 2022. Klagerne mente i hovedsak at nyttevirkningene av å legge ledningen som kabel i bakken i så tettbygde områder var undervurdert, og at det var tatt for lite hensyn til at de nye mastene vil være vesentlig høyere (38 meter i snitt) enn dagens master (21 meter i snitt). 

Utbyggingen er den første saken konsesjonsmyndighetene har til behandling hvor det dreier seg om å reinvestere og erstatte en luftledning i transmisjonsnettet i et svært tettbygd strøk. Transmisjonsnettstasjonene ligger svært sentralt til i bebyggelsen, noe som i praksis gjør det umulig å finne alternative luftledningstraseer på strekningen som ikke i stor grad berører tettbebyggelse eller andre viktige interesser.

Energiminister Terje Aasland på Gjettum skole.
Energiminister Terje Aasland på Gjettum skole i forbindelse med vedtak om kraftutbygging mellom Hamang og Smestad. I bakgrunnen står byrådsleder i Oslo kommune, Eirik Lae Solberg, og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.

Departementet legger stor vekt på at tiltaksområdet i denne konkrete saken er et av Norges tettest bebygde områder, slik at det i praksis ikke finnes andre løsninger enn kabel i bakken for å avbøte nærføringsulempene. Kabel i bakken vil etter departementets syn bidra til å redusere nærføringsulemper for svært mange mennesker og frigjøre knappe arealer med stor verdi.

Departementet legger også vekt på at ledningsanlegget vil ha virkninger for lokalmiljøet i svært lang tid. Usikkerheten som er knyttet til de samfunnsøkonomiske vurderingene av nytteverdien av kabel i bakken sammenlignet med luftledning, bør etter departementets syn komme et stort antall berørte innbyggere til gode.