Ny metode gir oppdaterte reindriftskart

Reindriftskartene gir viktig informasjon om reindrifta, og er et viktig beslutningsgrunnlag. Kartene har tidligere vært statiske, vanskelige å oppdatere og tidvis uegnet. Et nytt nettverktøy sørger nå for at kartene er oppdaterte til enhver tid. Det gir et bedre beslutningsgrunnlag som reindriftsnæringen og forvaltningen kan ha tillit til.

Enklere å oppdatere

På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har NIBIO utviklet en ny metode for oppdatering av arealbrukskartene for reindrifta. Nå kan reineierne bidra til å oppdatere kartene selv. Gjennom den nye nettløsningen blir utøverne ledet gjennom en trinnvis måte å gjøre endringer på. Reineiere kan tegne inn de nye endringene på skjerm, i stedet for på papir. De gamle opplysningene blir automatisk fjernet ved oppdatering av nye, og er et dynamisk arealbrukskart som holder tritt med endringene. Det er Fylkesmannen som får ansvaret for å kvalitetssikre at opplysningene stemmer.

Bidrar til å unngå konflikter

Reindriftskart er et viktig verktøy for utbyggere, tiltakshavere og offentlige myndigheter for å ta hensyn til reindriftsnæringa i planprosesser og saksbehandling. Tilgang til mer oppdaterte og nøyaktige kart kan få fram relevante spørsmål tidlig i saksbehandlinger, og på den måten bidra til å unngå konflikter. Landbruksdirektoratet legger opp til at den nye kartløsningen skal testes av utvalgte reinbeitedistrikter i 2018. Bred utrulling og opplæring av alle distriktene skjer i 2019.

Reindrift på vidda.
NIBIO har utviklet en ny metode for oppdatering av arealbrukskartene for reindrifta. Foto: Mika Josefine B. Hætta
Til toppen