Ny nasjonal anbefaling: Mobilfrie klasserom på alle nivå

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommene både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

– Jeg er helt enig i direktoratets anbefaling. Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Det var kunnskapsministeren som kort tid etter hun tiltrådte som statsråd, ba direktoratet komme med en anbefaling og veileder om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk.  

Anbefalingen og veilederen skal hjelpe kommunene, fylkeskommunene og skolene å lage regler for sine elever. Mobilregler vil være en del av ordensreglementet lokalt. Dette fastsettes i lokal forskrift.

– Selv om flere skoler allerede er blitt mobilfrie, er det mange rektorer, lærere og foreldre som har ønsket seg tydeligere forventninger og hjelp til å regulere mobilbruk i skolen. Nå har de fått tydelige anbefalinger og klar veiledning til å fatte vedtak om mobilfrie skoler, sier Nordtun.

Resultatene fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen viser at mange skoler har utfordringer med elevenes læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon.

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø. For mange piler peker i feil retning i skolen. Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun.

Les hele anbefalingen og veilederen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

Barnetrinnet

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barnetrinnet (1.-7. trinn).

Elevenes modenhet, sosiale kompetanse og evne til selvregulering er lavest tidlig i skoleløpet. For å skape ro og orden og et trygt og godt skolemiljø er det ekstra behov for tydelige og forutsigbare regler på barnetrinnet.

Ungdomstrinnet

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskoletrinnet (8.-10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene. 

Selv om elevene på ungdomstrinnet er eldre enn barneskoleelevene, tilsier hensynet til færre forstyrrelser og styrket skolemiljø, streng regulering.

Videregående opplæring

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående opplæring. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proposjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder.

Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt.

Videregående opplæring er et sammensatt skoleslag, med flere ulike utdanningsprogrammer. En regulering må ta høyde for at lærer vurderer at elever kan ha behov for tilgang til private mobiltelefoner eller smartklokker under opplæringen, og dette bør tas med i vurderingen når man fastsetter regulering gjennom ordensreglementet lokalt, så lenge det er i tråd med gratisprinsippet.