Ny rapport: Staten utnytter ikke potensialet i IKT

IKT bidrar til bedre tjenester og raskere saksbehandling, men i liten grad til reduserte kostnader i staten. Manglende finansiering av lønnsomme IKT-prosjekter hindrer arbeidet med å effektivisere offentlig sektor. Dette går frem av en ny rapport bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Målrettet satsing på IKT kan frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene som skole, helse og omsorg. Rapporten viser som fryktet, at staten i liten grad klarer å utnytte disse mulighetene. Offentlige IKT-prosjekter bør ha en plan for å kutte kostnader. Dette bør være en forutsetning for finansiering, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey.

I følge rapporten bidrar IKT til bedre tjenester og raskere saksbehandling, men i liten grad til reduserte kostnader i staten.Landsdekkende undersøkelser viser at 90 prosent av offentlige virksomheter mangler en systematisk tilnærming til gevinstrealisering. Kun fire prosent sier at IKT-prosjekter har faktisk ført til redusert bemanning, og 30 prosent av offentlige virksomheter jobber systematisk med endringsledelse.

Rapporten peker også på at manglende finansiering av små og mellomstore lønnsomme IKT-prosjekter hindrer arbeidet med effektivisering av offentlig sektor.

- Ledelseskompetanse er viktig for å lykkes med IKT-prosjekter. Regjeringen er i gang med et program som skal bedre styringen av offentlige virksomheter og styrke den IKT-strategiske kompetansen i toppledelsen til statlige etater. Vi vil også se på virkemiddelapparatet slik at lønnsomme IKT-investeringer får finansiering, sier Paul Chaffey.

Rapporten Kartlegging av finansierings- og gevinstrealiseringsmodeller i IKT-utviklingsprosjekter er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings­departementet. I tillegg til å se på styrker og svakheter ved ulike modeller for IKT-utviklingsprosjekter i Norge, har Rambøll også sett på ordninger fra enkelte andre land.

Til toppen