Ny retning i regionalpolitikken

Det har den siste tiden vært en debatt om at fylkeskommunene får mindre penger i 2014 til regional utvikling og mer penger til fylkesveier. Dette er en villet politikk. Jeg ønsker debatten velkommen!

Regjeringen satser på samferdsel, både for å bedre innbyggernes hverdag, men også for å sikre at varer og tjenester kommer raskt frem. Vi må bygge ned hindrene for bedrifter i distriktene, så varene kommer raskt til norske og internasjonale markeder. Derfor omprioriterer vi penger fra regionale utviklingsmidler, som kommer noen få til gode, til bedre fylkesveier som styrker hele næringslivet.

La meg slå fast først som sist; denne regjeringen vil føre en offensiv regionalpolitikk. Vi vil styrke vekstkraften og gi grunnlag for gode levekår i hele landet. Det viktigste virkemiddelet for å få til dette er gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet og satsing på innovasjon og entreprenørskap. Vi vil ha mindre detaljstyring og mer regionalt handlingsrom. Da må politikk og budsjett også gjenspeile dette.

Lokalsamfunn skal ha frihet til å utvikle seg lokalt. Staten kan ikke vedta lokal utvikling og tro at det skjer gjennom nasjonale programmer. Regjeringen har derfor for 2014 fjernet flere av øremerkingene innenfor regionalpolitikken. Nå får for eksempel fylkeskommunene frihet til å bestemme om det er ønskelig at kommunene har egne kommunale næringsfond eller om midlene skal brukes på annen måte. Flere nasjonale programmer er tatt bort, for eksempel bolystprogrammet. Dette bidrar også til økt regionalt handlingsrom fordi disse programmene forutsatte regional medfinansiering.

Motstanderne av regjeringens nytenkning ser ut til å ha oversett at det fortsatt er nesten 1 200 millioner kroner igjen til å drive regional utvikling. Vi spisser bruken av disse midlene. Denne regjeringen prioriterer tiltak rettet mot bedrifter, innovasjon og entreprenørskap. Vi legger vekt på kompetansebygging og en bedre infrastruktur. I dette arbeidet har fylkeskommunene en svært viktig rolle mht å vurdere de regionale behovene for ulike virkemidler og satsinger.

Byene spiller en viktig rolle for regional utvikling i Norge. Regjeringen fornyer regionalpolitikken også på dette området. Vi styrker utviklingsprogrammet for små og mellomstore byer til å omfatte også de store byene. Storbyene er en viktig drivkraft for utviklingen i regionene. Programmet skal se på samspillet mellom byer og omland og gi oss bedre kunnskap om hvordan veksten i regionale sentra kan bidra til vekst også i bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt. Vi ser også på kommunikasjonsknutepunkt rundt by og omland.

Ingen vet hvem som har ideene som skaper morgendagens arbeidsplasser. Men Norge er et land med store variasjoner og rikt mangfold. Vår politikk er en ny retning. Statens ansvar er å sørge for gode rammer og infrastruktur. Så tror vi næringslivet vil ha bedre vekstmuligheter i fremtiden.

Til toppen