Påbud om vaksinering mot PD utsettes

Påbudet om vaksinering mot PD i området fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord (tilsvarende produksjonsområde 6 og 7), trekkes tilbake på ubestemt tid.

Vaksinasjon alene kan ikke stoppe smittespredningen, men sammen med andre biosikkerhetstiltak vil det ha effekt. Dette var bakgrunnen for at påbudet ble innført. En forutsetning er at de aller fleste vaksinerer fisken sin.

Flere produsenter har erfart bivirkninger knyttet til noen av vaksinene mot PD. Normalt vaksineres all oppdrettsfisk mot seks ulike sykdommer. Dette settes ofte i en kombinasjonsvaksine. I produksjonsområde 6 (PO6) er det flere oppdrettere som har slitt med yersiniose, eller rødmunnsyke. De har derfor vaksinert mot dette i tillegg. Med et pålegg om vaksinasjon mot PD, kan det bli totalt 3 ulike vaksiner som skal settes. Når heller ikke alle vaksinekombinasjoner er testet av legemiddelprodusentene, har dette medført at mellom 40 og 60 prosent av fisken som har blitt satt ut i PO6 etter at påbudet trådte i kraft i fjor, ikke har blitt vaksinert.

Etter iherdig innsats fra oppdretterne i produksjonsområde 7, var det i 2020 ingen nye påvisninger av PD her. Dette er gledelig. Det er viktig at næringen står sammen i arbeidet med å holde observasjonssonene fri for PD. Når påbudet om vaksinering nå trekkes tilbake, betyr dette at oppdretterne i området sør og nord for PD-grensen må være ekstra påpasselige med andre biosikkerhetstiltak. Oppdrettere som kan vaksinere mot PD, oppfordres fremdeles til å gjøre dette. Når vi får bedre kunnskap rundt bivirkninger og det er bedre tilrettelagt for å vaksinere mot PD samtidig som det vaksineres mot andre sykdommer, vil det igjen vurderes å la påbudet tre i kraft.