Nasjonal transportplan 2022-2033:

Barnas transportplan - med innspill fra de yngste trafikantene

- Alle barn skal kunne ferdes trygt i trafikken, og 400 barn har gitt oss innspill til hvordan de kan få en enklere og tryggere reisehverdag. Nå prioriterer regjeringen å bruke 500 millioner kroner i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsket regjeringen å se verden fra barnas perspektiv, og bad om innspill fra de yngste trafikantene. I samarbeid med Trygg Trafikk ble det gjennomført en skrive- og tegnekonkurranse. Om lag 400 barn bidro med sine innspill og ønsker for hvordan transportsystemet burde se ut i fremtiden.

Gjennom konkurransen kom det blant annet fram at barn og unge var opptatt av:

  • Trygg gang- og sykkelvei til skolen.
  • At bilister burde ta mer hensyn i trafikken, ikke bruke mobiltelefon og ikke kjøre for fort.
  • Redusere forurensning og utslipp for å ta vare på klima og miljø.

- Vi følger opp flere av innspillene vi fikk gjennom tegne- og skrivekonkurransen. Blant annet var mange opptatt av trygge skoleveier og nærmiljøer. Derfor etablerer vi en tilskuddsordning for å stimulere til lokalt arbeid. Et sentralt tiltak her er etablering av såkalte "hjertesoner", det vil si mest mulig bilfrie soner rundt skoler, sier Hareide.

Trafikkopplæring for barn vil bidra til å nå nullvisjonen
Barn og unge er både dagens og morgendagens trafikanter. Derfor er det viktig at trygg ferdsel og gode holdninger i trafikken læres tidlig, og varer livet ut. Et viktig tiltak i arbeidet for å nå nullvisjonen er derfor trafikkopplæring for barn.

- Barnehage og skole er viktige arenaer for det enkelte barns læring og utvikling, og en rekke frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for barn og unge i trafikken. Deres innsats vil fortsatt være viktig i planperioden, sier Hareide.

Trafikksikkerhet skal fortsatt prioriteres høyt
Ulykkesstatistikken viser en langsiktig positiv trend, og 2020 ble et historisk år med under 100 drepte i veitrafikken for første gang. Særlig har resultatene for barn og unge hatt en positiv utvikling.

- Heldigvis ser vi at det langsiktige arbeidet med å redusere trafikkulykker har gitt spesielt gode resultater når det gjelder barn og unge. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. I 2020 omkom imidlertid to barn i trafikken. Det viser at arbeidet fortsatt må ha høy prioritet, sier Hareide.

 

For mer informasjon, se:

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033