Ny stortingsmelding om bærekraftsmålene

For å få fart på arbeidet med bærekraftsmålene, har regjeringen besluttet at det i 2024 skal legges frem en ny stortingsmelding om bærekraftsarbeidet i Norge. Den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren setter nå i gang arbeidet.

FNs bærekraftsmål gjelder for alle land og alle deler av samfunnet. I en verden preget av mer usikkerhet og konflikt, har også Norge et ansvar for å bidra til at målene nås, både her hjemme og i verden ellers.

– Til tross for en rekke fremskritt det siste tiåret, har vi sett at utviklingen på flere områder går i feil retning, både ute i verden og her hjemme. For å få opp trykket, må vi sikre at innsatsen vi legger ned er tydelig målrettet. Derfor setter vi i gang arbeidet med en ny melding som vektlegger de bærekraftsmålene hvor vi har mest å gå på, som høyt materiell forbruk, store klimagassutslipp og tap av natur, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Topplederforumet for bærekraftsmålene ble etablert i 2022 for å være en arena for dialog om arbeidet med bærekraftsmålene. Her møter toppledere fra kommunesektoren, akademia, næringslivets organisasjoner, arbeidstakersammenslutningene og frivillige organisasjoner for å diskutere og gi innspill til bærekraftsarbeidet i regjeringen.

– Det er syv år til bærekraftsmålene skal nås, og det gjenstår fortsatt mye arbeid. Heldigvis er engasjementet for bærekraftsmålene er høyt i hele landet og blant de jeg møtte på dagens topplederforum. Forumet er helt sentral for å forene kreftene fra ulike sektorer og vil være en viktig arena i arbeidet med stortingsmeldingen, og regjeringens bærekraftspolitikk fremover. Med dagens møte markerer vi startskuddet for arbeidet jeg skal gjøre, sier Tung.

Topplederforum er også invitert til å gi skriftlige innspill i startfasen av arbeidet med stortingsmeldingen. Forumets arbeid kan følges på berekraft.regjeringen.no.

I det videre arbeidet med meldingen vil det bli gjennomført høringer og andre prosesser for å sikre bred involvering og inkludere flere fra ulike sektorer og deler av befolkningen.