Ny strategi for grønn infrastruktur

Av Ulla Hegg og Stian Mathisen, EU-delegasjonen

6. mai lanserte Europakommisjonen en ny strategi for å fremme grønn infrastruktur i arealplanlegging og områdeutvikling.

Europakommisjonen har lansert en ny strategi for å fremme grønn infrastruktur i arealplanlegging og områdeutvikling. Photo credit: Morguefile

Med grønn infrastruktur menes et strategisk planlagt nettverk av naturlige områder med miljøegenskaper som yter ulike økosystemtjenester.

– Eksempler på dette er områder som gir mat og materialer, renser luft og vann, regulerer klima, demmer opp for flom, tilbyr rekreasjonsmuligheter og så videre. Grønn infrastruktur kan finnes på landet og i byer og bestå av vann, kyst- og havområder, sier miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen.

Natura 2000
– Grønn infrastruktur er en viktig brikke i oppfølgingen av EUs biodiversitetsstrategi og satsning på ressurseffektivitet, sier Hegg.

Kjernen i EUs grønne infrastruktur utgjøres i dag av Natura 2000-nettverket. Dette består av 26 000 verneområder som til sammen dekker 18 prosent av EUs landareal og fire prosent av de marine områdene. Nettverket yter økosystemtjenester til en antatt verdi av 200 til 300 milliarder euro per år.

– Ytterligere områdevern er likevel ikke et mål i satsingen på grønn infrastruktur. Fokuset er snarere på å sikre miljøverdier og grønne korridorer i områder som ikke har noen form for vernestatus, som for eksempel byer og skog- og landbruksområder, forklarer Hegg.

Naturvern ikke del av EØS-avtalen
Naturvern er stort sett holdt utenfor EØS-avtalen, men Norge har kontakter med EU også på dette området. 

– EU har blant annet vist interesse for Norges arbeid med å ta vare på truet natur utenfor verneområder, i nærheten av der hvor folk bor. Her har vi naturmangfoldloven og erfaringer med bærekraftig bruk og vern som også bør være interessant i arbeidet med grønn infrastruktur, sier Hegg.

Videre arbeid
Europakommisjonens videre arbeid vil innebære å etablere et felles strategisk rammeverk for grønn infrastruktur på EU-nivå.

– Dette skal gjøres på en måte som trekker tråder mellom de mange lokale, regionale, nasjonale og flernasjonale tiltak som allerede finnes på området. Det er også et mål å integrere satsing på grønn infrastruktur i relevante EU-program og finansieringsmekanismer for budsjettperioden 2014 til 2020, samt bidra til økt informasjon og kunnskap om verdier av økosystemer, sier Hegg.

Innen 2017 skal EU foreta en evaluering av arbeidet, og også fremme forslag til mulige videre tiltak for grønn infrastruktur. Før den tid er følgende tiltak varslet:

  • I løpet av 2013 kommer nærmere retningslinjer for hvordan grønn infrastruktur skal integreres i EUs arbeid med regional- og utjevningspolitikk, klima- og miljøpolitikk, helse- og forbrukerpolitikk og den felles landbrukspolitikken mot 2020.
  • Europakommisjonen og Den europeiske investeringsbanken vurderer etablering av en finansieringsmekanisme til støtte for naturmangfold, herunder grønn infrastruktur
  • Innen 2015 vil kommisjonen vurdere etablering av et såkalt TEN-G initiativ – et paneuropeisk nettverk for grønn infrastruktur – en parallell til de transeuropeiske infrastruktur -nettverkene på transport, energi og kommunikasjon. 
  • Kommisjonen vil innen 2015 vurdere datagrunnlaget til beslutningstakere med tanke på mer enhetlige metoder for verdsetting av økosystemer, samt ytterligere behov for kunnskap og informasjonsdeling.
Til toppen