Ny veileder om økonomisk sosialhjelp

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Antallet søknader om sosialhjelp har økt det siste året, og det høye antallet ukrainske flyktninger forklarer mye av økningen. Det viser nye tall fra NAV. Kommunene får nå en veileder som skal gi NAV-kontorene et oppdatert hjelpemiddel for å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger.

– Alle merker at prisene har steget mer enn normalt, og flere har behov for hjelp. Jeg innfører i dag en ny veileder for NAV som understreker folks rett til individuell behandling, de ansattes faglige skjønn og rausheten som ligger i lovverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på taket i AID
Foto: Astrid Waller

Veilederen anbefaler NAV-kontorene blant annet å stille mindre krav til kartlegging og dokumentasjon og å være tilbakeholden med å kreve salg av eiendeler dersom hjelpebehovet er kortvarig. Barns behov skal tas spesielt hensyn til.

Økning i antall søknader om sosialhjelp

På bestilling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har NAV også innhentet nye tall om som sammenligner pågangen av søknader for økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022. Tallene viser en økning på 18 prosent. Det høye antallet flyktninger fra Ukraina i høst forklarer mye av økningen i antall søknader i oktober 2022. Noen kommuner melder også at flere lavinntektsgrupper, både personer som er i arbeid og personer som mottar trygdeytelser, søker oftere sosialhjelp nå enn tidligere.

Samtidig sier flere kommuner at de er bekymret for at økte priser vil føre til at flere grupper vil slite i vinter. Det er 40 prosent av kommunene som har svart på undersøkelsen, og disse har samlet sett 63 prosent av landets innbyggere.

Små kommuner har tatt imot mange flyktninger

De nye tallene fra NAV sier at det er store forskjeller i hvordan økningen i søknader om sosialhjelp er fordelt mellom kommunene. De minste kommunene oppgir at antall søknader har økt med 30 prosent i snitt. I de store bykommunene som Oslo, Bergen og Trondheim er den gjennomsnittlig økning på 11 prosent.

Noen kommuner melder også at flere lavinntektsgrupper, både personer som er i arbeid og personer som mottar trygdeytelser, søker oftere sosialhjelp nå enn tidligere.

– Ta kontakt med oss i NAV så tidlig som mulig hvis du mangler penger til mat og strøm, eller ikke vet hva du skal gjøre for å betale regningene eller avdragene på huslånet. Vi kan hjelpe både med kortsiktige og mer langsiktige løsninger, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Kommunene rapporterer at flere sliter økonomisk, og at noen har så lav inntekt at de har rett på sosialhjelp. De rapporter også om flere henvendelser som skyldes økte priser på mat, strøm og drivstoff. Flere kommuner observerer at personer som tidligere så vidt klarte seg, nå har behov for sosialhjelp.

Om lag en av ti av kommuner forventer at det vil komme flere henvendelser om sosialhjelp etter hvert, blant annet dem som ikke har hatt stor pågang så langt. Dette fordi utviklingen i levekostnadene kan treffe enkelte NAV-kontor senere enn andre, for eksempel i kommuner med lav arbeidsledighet og lave boutgifter. 

– Jeg forventer og har tillit til at NAV nå bruker den nye veilederen og utnytter handlingsrommet den gir, sier Mjøs Persen.

Figuren viser prosentvis økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp i oktober 2022 sammenlignet med oktober 2022. Endring i antall søknader. N=131. Etter folketall. Prosent. Kilde: NAV
Figuren viser prosentvis økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp i oktober 2022 sammenlignet med oktober 2022. Endring i antall søknader. N=131. Etter folketall. Prosent. Kilde: NAV

Flere NAV-kontor har kontakt med frivillige organisasjoner

Av de 83 kommunene som har oppgitt at det er en eller flere frivillige aktører som deler ut mat i kommunen, er det 51 kommuner som svarer ja på spørsmålet om hvorvidt de har inntrykk av at «pågangen på disse har økt». Det er flere som har inntrykk av økt pågang i de mest folkerike kommunene enn i de mindre folkerike.

De 51 kommunene som svarte bekreftende på spørsmålet om økt pågang hos matsentralene, ble videre spurt om de er i dialog med de frivillige aktørene om situasjonen med økt pågang.

Av de 51 kommunene svarte 36 kommuner at de er i dialog med de frivillige aktørene om situasjonen. Det er noen flere som oppgir kontakt med frivillige aktører i de mest folkerike kommunene sammenlignet med de mindre folkerike.

Fakta om undersøkelsen:

Kommunene er blitt spurt om å oppgi antall søknader i oktober i år sammenlignet med oktober i 2021. I alt har 131 kommuner svart, noe som tilsvarer 63 prosent av befolkningen.

Tallene er basert på spørreundersøkelse og er mer usikre enn offisiell statistikk som blir publisert på et senere tidspunkt. Tallene er derfor usikre, og kan bli justert. Likevel er det er ingen tvil om at det har vært en økning i antall søknader eller mottakere fra oktober 2021 til oktober 2022. Offisiell statistikk om utviklingen i sosialhjelpen kommer fra SSB i mars 2023.