Nye ideer for levende lokaldemokrati

– At folk tar del i utviklingen av lokalsamfunnet sitt og engasjerer seg i nærmiljøet, styrker lokaldemokratiet. Det er mange måter å involvere innbyggerne på, derfor er det spennende å kunne utveksle erfaringer og ideer med gode nordiske kolleger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner og Simon Emil Ammitzbøll utendørs.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sammen med den danske verten, økonomi- og innenriksminister Simon Emil Ammitzbøll.

Det årlige nordiske kommunalministermøtet gikk av stabelen på Bornholm i Danmark fra 15-17. august. Et av hovedtemaene på møtet var "Alternative former for innbyggermedvirkning".

– Kommunene er avhengige av å skape levende lokaldemokrati. Det er ofte de nære ting som kommunene har ansvar for som skaper engasjement, understreket Jan Tore Sanner da han holdt sin innledning for de nordiske kommunalministrene og deres embetsverk.

For de nordiske kommunalministrene var dette en anledning til å diskutere og la seg inspirere av ulike erfaringer når det gjelder utvikling av lokaldemokratiet, og hvordan innbyggerne i større grad kan trekkes med i lokale beslutningsprosesser. Temaet var valgt av det danske vertskapet med bakgrunn i at Bornholm siden 2011 har hatt stor suksess med alternativ innbyggermedvirkning i form av et eget folkemøte som holdes på øya hver sommer. I de andre nordiske landene finnes ulike modeller og ulikt lovverk for hvordan innbyggerne kan bli hørt i kommunene, for eksempel gjennom innbyggerforslag, samrådsmøter og bruk av folkeavstemninger.

Nytenkning om lokaldemokrati i sammenslåtte kommuner

– Ikke bare kommunene, men også sentrale myndigheter har en viktig oppgave i å legge til rette for sterkere lokaldemokrati, sier Sanner. Han viser til at dette særlig gjelder når kommunene er i en stor omstillingsprosess, slik norske kommuner nå har vært i forbindelse med kommunereformen.

– I kommunereformen er det nå til sammen 121 kommuner som skal slå seg sammen til 47 nye kommuner. Det er også en gylden anledning til å satse på å videreutvikle lokaldemokratiet. En så stor omstilling kan brukes til å involvere og inkludere innbyggerne på nye måter, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for innbyggernes medvirkning og involvering når man bygger en ny kommune. Sist vinter ble et eget prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen lansert, der kommunene er invitert til å delta. Som del av dette ble det i juni arrangert en større konferanse for de kommunene som er i en sammenslåingsprosess. Målet var å spre kunnskap om hvordan lokaldemokratiet kan utvikles, blant annet hvordan innbyggerne kan involveres. Kommunene utfordres videre til å starte opp egne lokale prosjekter for utvikling av lokaldemokratiet.

Innbyggerdeltakelse i Norge

Norge er flere ganger rangert til det best utviklede demokratiet i verden på internasjonale lister.

– Vi har mange gode ordninger for å støtte opp om lokaldemokratiet i vårt land, men vi kan også bli bedre. Hvordan inkluderer vi barn og unge, kan vi ta i bruk ny teknologi og vet vi om alle deler av lokalsamfunnet deltar? Dette er viktige spørsmål, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Flere ordninger for innbyggerdeltakelse er regulert i lov, som medvirkningsordningen for eldre og for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg har mange kommuner representasjonsordninger for også andre grupper, samarbeidsorgan for næringslivet, og en del kommuner har råd for innvandrerbefolkningen.

Innbyggerforslag er en mulighet for folk flest til å fremme lokale saker de er engasjert i. På nettsiden minsak.no kan innbyggerne foreslå saker for behandling i kommunestyret.

Nye digitale verktøy gjør at innbyggerne lettere kan ha dialog og følge med på hva som skjer i kommunene. De fleste kommunene er til stede i sosiale medier og mange kommuner strømmer kommunestyremøtene på internett. 

– Vi kan bli bedre

– Mye bra blir gjort når det gjelder innbyggerinvolvering i norske kommuner. Men det kan gjøres mer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han fortsetter: – Vi kan arbeide mer systematisk. Det betyr å finne gode medvirkningsmodeller, utvikle verktøy og ta i bruk digitale løsninger som underbygger demokratiske prosesser. Vi kan bli bedre til å skape nærhet mellom innbyggerne og kommunen.

Sanner viser til at sentrale myndigheter kan bidra med tilrettelegging slik at kommunene kan få inspirasjon og modeller for innbyggerinvolvering, mens lokalt må politikere og administrasjon ha et åpent sinn for å la innbyggerne bidra til bedre beslutninger.

– Jeg håper årets nordiske kommunalministermøte skaper inspirasjon til å videreutvikle politikk for innbyggerinvolvering og dermed et styrket demokrati. Vi er godt i gang, men vi kan helt sikkert oppnå mer, sier Jan Tore Sanner avslutningsvis.

 

Til toppen