Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har innført flere sanksjoner som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

– Sanksjonene er vårt viktigste pressmiddel mot det russiske regimet. Her er det avgjørende at vi står sammen med EU og andre land for å fortsette å svekke Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi vet at sanksjoner virker best når flere land står sammen om dem. Med dette gjennomfører vi EUs femte og siste sanksjonspakke og vi har fått et godt norsk regelverk for å gjøre det, sier utenriksministeren.

Det oppdaterte regelverket ivaretar hensyn til bærekraftig forvaltning av felles fiskebestander og marine økosystemer, søk- og redningssamarbeid og våre folkerettslige forpliktelser etter Svalbardtraktaten.  

– Regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at vi står sammen med våre naboland og EU for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Vi gjør det vi har varslet: Vi stenger havnene for russiskflaggede fartøy, men holder fortsatt havnene åpne for fiskefartøy. Det er viktig for Norge å hegne om fiskerisamarbeidet i Barentshavet og operativt bilateralt samarbeid om søk og redning. Så gjør vi unntak for Svalbard fordi Svalbard står i en særstilling, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fra 7. mai 2022 vil det være forbud mot havneanløp for russiskflaggede fartøy. Forbudet omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge. 

– Et forbud mot havneanløp for russiske fartøyer og forbud mot veitransport for russiske transportforetak vil kunne bety konsekvenser for vareflyt mellom Norge og Russland og for enkeltaktører i næringslivet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Siden fiskefartøy faller utenfor anvendelsesområdet for havneforbudet, vil ikke formålet med havneanløpet være av betydning. Det vil si at russiske fiskefartøy eksempelvis kan gå til verft, forutsatt at ingen andre sanksjoner kommer til anvendelse.

Forbudet mot godstransport på vei vil gjelde for transportforetak etablert i Russland og gjelder umiddelbart. For transport som ble innledet før 29. april, gjelder ikke forbudet før 7. mai på visse vilkår. 

Det gjøres unntak for leveringspliktig post. I tillegg vil det være mulig for transportforetakene å søke Utenriksdepartementet om unntak for transport av enkelte varer, som for eksempel medisinske produkter og landbruksprodukter. Listen over varer som kan unntas, står i forskriften.

 

Utvider sanksjonene på en rekke områder

Øvrige sanksjoner som nå er innført omfatter:

 • utvidelse av listen over varer som underlegges eksportkontroll
 • importrestriksjoner på kull fra Russland
 • importrestriksjoner på varer som er viktige inntektskilder for Russland
 • eksportrestriksjoner på flybensin
 • eksportrestriksjoner på varer som i særlig grad kan bidra til å forbedre Russlands industrielle kapasitet
 • forbud mot å tildele eller forlenge offentlige kontrakter til og med russiske fysiske og juridiske personer
 • forbud mot støtte til russiske offentlige organer og statseide/kontrollerte selskaper 
 • utvidelse av forbudet mot eksport av pengesedler i euro til å omfatte pengesedler i EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
 • utvidelse av forbudet mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til å omfatte verdipapirer pålydende EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
 • styrking av forbudet mot å motta innskudd fra russiske personer og
 • forbud knyttet til truster som begunstiger russiske fysiske og juridiske personer. 

Forskriftsendringene som regjeringen i dag har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge. 

Nærmere informasjon om alle de nye sanksjonene er tilgjengelig i forskriftene her (Kongelig resolusjon) og her (pdf-dokument).

Endringsforskriftene trer i kraft umiddelbart. Endringsforskriftene om havneanløp og godstransport publiseres på Lovdata senere i dag. Endringsforskriften som omfatter de øvrige sanksjonene blir publisert på Lovdata mandag 2. mai. Konsolidert versjon av forskriften forventes på Lovdata 3. mai.

Pressekontakt Nærings- og fiskeridepartementet: Hanne Skodje, hanne.skodje@nfd.dep.no, mobil: 93 26 20 87

Pressekontakt Utenriksdepartementet: Mari Bangstad, mari.bangstad@mfa.no, mobil: 41 44 08 71