Q & A - Restriktive tiltak mot Russland (Russland-sanksjonene)

UD oppfordrer alle som eksporterer varer og tjenester til Russland om å sette seg godt inn i den norske forskriften vedrørende restriktive tiltak mot Russland, herunder listen over sanksjonerte personer og selskaper.

Her er svar på noen spørsmål som ofte stilles: 

 • Hvor finner vi bestemmelsene vedrørende eksport av varer og tjenester til russisk oljeindustri?

Norske restriktive tiltak mot Russland er regulert gjennom "forskrift om restriktive tiltak vedrørende Ukrainas integritet mv.", tilgjengelig på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-08-15-1076

De spesifikke bestemmelsene vedrørende eksport av varer og tjenester til russisk oljeindustri finnes i denne forskriftens §§§17, 17a og 18.

Hvis det dreier seg om ren vareeksport, er det § 17 og vedlegg IV dere må forholde dere til. Merk at § 17 gjelder all eksport til Russland av varer på vedlegg IV, ikke bare til oljeindustrien. Vedlegg IV omfatter produkter/varer som kan brukes til oljeleting og -utvinning; alt fra rør, bor, plattformer og diverse skip.

§§ 17a og 18 sier noen om tjenester og faglig bistand rettet mot oljeindustrien.

UD kan ikke gi tillatelse dersom salget, leveringen, overføringen eller leveransen er beregnet på prosjekter knyttet til oljeleting og –utvinning i vann dypere enn 150 meter, i havområder nord for polarsirkelen eller i skiferoljeprosjekter. Tillatelse kan imidlertid gis såfremt eksporten gjelder en forpliktelse i henhold til kontrakt eller avtale inngått før 16. august 2014.  

 • Hva er søknadspliktig virksomhet?

Operatører og oljeservicenæring:

 • All eksport til Russland av listeførte varer og teknologi (oppført i forskriftens vedlegg IV), som for eksempel rør, casing, boreutstyr, borerigger etc. er søknadspliktig
 • All faglig bistand knyttet til samme teknologi
 • Finansiering og formidlingstjenester

UD tillater eksport, faglig bistand og finansiering som ikke går til oljeleting og -utvinning i havområder nord for polarsirkelen, i vann dypere enn 150 m eller til skiferoljeprosjekter

Flerbruksvarer - oppført på liste II:

Det er lisensplikt for enhver vare oppført på liste II til sivil bruk. Søknad om eksport av flerbruksvarer søkes på eget skjema via E-lisens («søknad om eksportlisens»).

NB! Norge har ikke åpnet for eksport til Russland av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk. Eksport av flerbruksvarer til militær bruk er forbudt.

 • Er supplyskip og ankerhåndteringsfartøy omfattet av de restriktive tiltakene?

UDs tolkning er at supplyskip (PSV) og ankerhåndteringsfartøy (ATHS) ikke faller inn under forskriftens vedlegg IV, og at disse fartøyene derfor ikke er omfattet av forbudet i § 17a. 

 • Er seismikkskip omfattet av tiltakene?

Norsk praksis er at seismikk og seismikkskip ikke omfattes av forskriften. Departementet bygger vurderingen på at seismikk utføres på et tidspunkt hvor man ikke vet om man leter etter olje eller gass – og dermed ikke omfattes av "oljeleting".

Seismikk og seismikkskip er dermed ikke omfattet av §§ 17 og 18 (forbud mot visse produkter mm til oljeindustrien - vedlegg IV) og seismikk omfattes ikke av § 17a (forbud mot å yte visse tjenester til bruk i oljeindustrien). Seismisk utstyr kan imidlertid inneholde deler som er flerbruksvarer og faller inn under eksportkontrollforskriftens liste II. I slike tilfeller må det søkes om eksportlisens for utstyret.

 • Er software omfattet av tiltakene?

Software i seg selv er ikke listet på vedlegg IV, men spesialprogrammer for olje/gass leveres gjerne sammen men annen bistand. Leveranser som involverer software må derfor vurderes opp mot forskriftens § 18 og definisjonen av faglig bistand.

 • Kan dere gi noen retningslinjer for hvordan restriksjonene knyttet til «faglig bistand» skal forstås?

§ 18 er forskriftens mest utfordrende bestemmelse.

Departementet tolker formuleringen "knyttet til produkter oppført i vedlegg IV" slik at det må være en relativt direkte og konkret kobling mellom den faglige bistanden og listeført vare for å utløse søknadsplikt. Dersom en norsk bedrift f.eks. yter opplæring i bruk av listeførte varer for operatører på russisk sokkel eller bistand til å etablere produksjon av slike varer i Russland, vil dette i de fleste tilfeller være en søknadspliktig aktivitet. De aller fleste typer forskningssamarbeid er imidlertid ikke knyttet til konkrete varer på samme måte, og utløser derfor meget sjelden søknadsplikt.

Vurdering må imidlertid gjøres fra sak til sak, og teksten i § 18 og i definisjonen av faglig bistand (§ 2) må leses meget nøye. Det følger av teksten at de aller fleste tekniske tjenester som er knyttet til vedlegg IV er omfattet, inkludert opplæring, konsulenttjenester m.m. Det springende punkt blir ofte hvorvidt det er en tilknytning til varer på vedlegg IV.

Eksportører av varer som ikke er på vedlegg IV blir ofte søknadspliktige fordi leveransen forutsetter faglig bistand til listeført vare.

 • Vi er usikre på om vi må søke om forhåndstillatelse eller ikke. Er det noen vi kan kontakte for å avklare om varen vår er lisenspliktig eller ikke?

Seksjon for Eksportkontroll har en servicetelefon (23 95 06 50), som er betjent på hverdager mellom kl. 1000-1400.

Ofte trenger vi imidlertid å få tilsendt saksinformasjon skriftlig for å kunne avklare søknadsplikt eller ikke. Da ber vi om at eksportør sender oss en henvendelse via E-lisens, se www.eksportkontroll.no/elisens, hvor skjemaet «Generell henvendelse» kan benyttes. Her kan man også stille spørsmål man måtte ha omkring regelverket generelt og om tolkningen av forskriften. Man må være registrert som bruker før søknaden sendes inn.

 • Hvordan søker vi om forhåndstillatelse for eksport til Russland?

Dersom eksporten til Russland medfører krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet, så ber vi dere om å benytte skjemaet «Søknad om forhåndstillatelse for eksport til Russland» via E-lisens. Mer informasjon om E-lisens finnes her www.eksportkontroll.no/elisens Logg inn på E-lisens ved å gå inn på https://elisens.eksportkontroll.no

 • Gjelder forskriften for datterselskap av et norsk selskap utenfor Norge?

Den norske forskriften gjelder ikke for datterselskap som er etablert under en annen stats selskapslovgivning og som fullstendig driver sin virksomhet utenfor Norge. Forskriften gjelder for morselskapet i Norge og det kan oppstå spørsmål om hvorvidt morselskapets handlinger eller unnlatelser i tilknytning til datterselskapet rammes av forskriftens medvirknings- eller omgåelsesbestemmelser. Datterselskapet kan være omfattet av restriktive tiltak vedtatt i den jurisdiksjonen hvor det er registrert eller driver sin virksomhet.

 • Gjelder forskriften nordmenn som er ansatt i utenlandske selskap?

Den norske forskriften gjelder som utgangspunkt for nordmenn både i og utenfor Norge. For personer som er ansatt i et utenlandsk selskap utenfor Norge kan personlig ansvar være aktuelt dersom de har selvstendige eller ledende stillinger og på forsettlig eller uaktsom måte har fattet eller påvirket avgjørelser som er i strid med norske restriktive tiltak.

Til toppen