Eksport av varer, teknologi og tjenester til Russland

På bakgrunn av Russlands angrep på Ukraina, har EU vedtatt omfattende sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til disse.

(Siden oppdateres fortløpende.)

Denne artikkelen omhandler eksportbestemmelsene i sanksjonene. For informasjon om andre sanksjoner, for eksempel flyforbud og finansielle restriksjoner, se artikkelen Angrepet på Ukraina - spørsmål og svar.

De gjeldende sanksjonene som Norge har gjennomført finnes i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Eksportører anmodes om å sette seg nøye inn i forskriftens bestemmelser. Eksportører må også være oppmerksomme på nye eksportrestriksjoner til Russland.

Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke og de blir stadig strengere. Den hittil siste pakken av sanksjoner ble vedtatt 29. april: Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett.

På denne siden finner du informasjon om sanksjonene som gjelder eksport til Russland. Du må gå nærmere inn i selve forskriften for å se på ordlyden i konkrete bestemmelser. 

Utenriksdepartementet håndhever sanksjoner knyttet til eksport av varer, teknologier og tjenester.

Hva er det forbudt å eksportere til Russland?

 • Forbud mot eksport av forsvarsmateriell oppført i vedlegg I («liste I») til eksportkontrollforskriften.
 • Forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi oppført i vedlegg II («liste II») til eksportkontrollforskriften.
 • Forbud mot eksport av visse produkter til bruk i oljeindustrien, oppført i forskriftens vedlegg IV.
 • Forbud mot eksport av varer som kan bidra til å styrke Russlands militære og teknologiske kapasiteter, oppført i forskriftens vedlegg IX. Vedlegget omfatter et bredt utvalg av elektronikk, datamaskiner, telekom, informasjonssikkerhet (krypto), sensorer og lasere, navigasjon og avionikk, samt varer for maritimt bruk og luftfart.
 • Forbud mot eksport av varer for bruk i oljeraffinering, oppført i forskriftens vedlegg XI.
 • Forbud mot eksport av varer for bruk i luftfart og romindustri, oppført i forskriftenes vedlegg XII.
 • Forbud mot eksport av varer beregnet på maritim navigasjon, oppført i forskriftens vedlegg XVI.
 • Forbud mot eksport av luksusvarer, oppført i forskriftens vedlegg XVIII

Salg, leveranse og overførsel av varer på de nevnte vedleggene er også forbudt. Det samme gjelder en rekke tjenester og teknisk bistand tilknyttet de aktuelle varene. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak fra forbudene.

Eksport til Russland via et tredjeland
Ordlyden «til bruk i Russland» innebærer bl.a. at en vare på forbudslistene ikke kan sendes via mellomledd i tredjeland, for endelig sluttbruk i Russland.

Eksport til olje- og gassindustrien
Det er krav om forhåndstillatelse ved eksport av bestemte typer varer til olje- og gassindustrien. Søknad om forhåndstillatelse kan sendes Utenriksdepartementet via vår søknadsportal E-lisens.

Eksport til Krym, Sevastopol, Luhansk og Donetsk
For eksport til Krym, Sevastopol, Luhansk og Donetsk gjelder ytterligere skjerpede tiltak. Disse finnes i forskriftens kapittel 3 og 3a. .

Eksport til personer og enheter
Eksport av enhver vare til personer og enheter oppført i EUs konsoliderte sanksjonsliste er forbudt. Link til den søkbare sanksjonslisten finnes forskriftens vedlegg I.

Departementet gjør oppmerksom på at det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå forbudene i forskriften.

Følgende unntak fra eksportforbud til Russland er omfattet av meldeplikt etter § 16c

 1. Varer, teknologi, faglig eller finansiell bistand som er nødvendig for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet eller for miljøet.
 2. Varer, teknologi, faglig eller finansiell bistand i henhold til kontrakter inngått før 19. mars 2022, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å kunne oppfylle en slik kontrakt.
 3. Eksport, salg, levering eller overføring av flerbruksvarer og flerbruksteknologi eller tilknyttet yting av faglig eller finansiell bistand til ikke-militær bruk og til en ikke-militær sluttbruker beregnet på:
  1. Humanitære formål, helsekriser, omgående hindring eller begrensning av en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet, eller som respons ved naturkatastrofer,
  2. Medisinske eller farmasøytiske formål,
  3. Midlertidig eksport av produkter til bruk for nyhetsmedier,
  4. Programvareoppdateringer,
  5. Bruk av forbrukerkommunikasjonsutstyr,
  6. Å sikre cybersikkerhet og informasjonssikkerhet for fysiske og juridiske personer i Russland, unntatt for Russlands regjering og foretak som direkte eller indirekte kontrolleres av Russlands regjering, eller
  7. Personlig bruk for fysiske personer som reiser til Russland, eller for medlemmer av deres nærmeste familie som reiser sammen med dem, og begrenset til personlige effekter, husholdningsutstyr, kjøretøyer eller yrkesmessig verktøy som eies av disse personene og ikke er beregnet på salg.

Hvordan kan jeg underrette UD om unntak fra eksportforbudene mot Russland?

Du kan sende din melding til Utenriksdepartementet ved å fylle ut skjema for meldeplikt som vist til over. Skjemaet finner du i E-lisens.

Dersom eksporten er omfattet av andre unntak i forskrift av 15. august 2014 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet der underretting til Utenriksdepartementet er et krav, ber vi om at du/dere sender inn en egenvurdering av hvorfor unntaket eventuelt gjelder for deg og din virksomhet. Dette gjøres via skjemaet for generelle henvendelser i E-lisens.

For mer informasjon om hvordan bruke E-lisens, trykk her.

Hvor kan man finne en oversikt over hva det er forbudt å eksportere til Russland?
I forskriftens kapittel 4 er det en rekke bestemmelser om hva som er forbudt å eksportere til Russland. Bestemmelsene viser til vedlegg som inneholder lister over konkrete varer og teknologier det er forbudt å eksportere. Vedleggene tilsvarer EUs liste over forbudte varer og teknologier.  

I tillegg er det forbudt å eksportere enhver vare til personer og virksomheter oppført i vedlegg I.

Kan jeg importere varer fra Russland?
Kapittel 4 inneholder bestemmelser om varer og teknologier det er forbudt å importere fra Russland, herunder forsvarsmateriell på vedlegg I til eksportkontrollforskriften og jern- og stålprodukter oppført i vedlegg XVII.

Hva er faglig bistand?
Forskriften har i § 2 en rekke definisjoner, herunder av begrepet «faglig bistand». I § 2 bokstav h står det at faglig bistand er: «enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand». 

Hvordan går man frem dersom man ønsker å eksportere varer til Russland?
Skal du eksportere varer, teknologi eller tjenester til et land underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak? Du kan finne mer informasjon om fremgangsmåte her.

Utenriksdepartementet anmoder alle norske eksportører om å sette seg godt inn i regelverket, herunder hvilke forbud som gjelder, hvilke leveranser som krever forhåndstillatelse av Utenriksdepartementet før eksport og hvilke utenlandske aktører det ikke er tillatt å handle med. Flere av sanksjonene mot Russland inneholder også bestemmelser relatert til eksportkontroll av strategiske varer (inkludert flerbruksvarer).

Før eksporten gjennomføres må du i tillegg avklare om din eksport omfattes av den generelle lisensplikten som gjelder eksport til alle land. Du må søke Utenriksdepartementet om eksportlisens for eksport av varer, teknologi og tjenester oppført i vedlegg I og II til forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (eksportkontrollforskriften).

Konkrete søknader om eksportkontroll og eksport av varer skal sendes Utenriksdepartementet via E-lisens. Se mer om det her. Generelle spørsmål om sanksjoner rettes til sanksjoner@mfa.no.

Kontakt oss

Søknader om eksport og andre spørsmål om konkrete eksporter til Russland, kan fremsendes Utenriksdepartementet ved bruk av E-lisens. Vennligst oppgi informasjon om varen, teknologien eller tjenesten du ønsker å eksportere, samt hvem som er involverte parter på russisk side. Det må påregnes noe saksbehandlingstid.

For andre henvendelser om sanksjonsregimet mot Russland og Hviterussland, vennligst send din henvendelse til sanksjoner@mfa.no eller kontakt servicetelefonen for næringslivet på 23 95 15 15. Telefonen er betjent mellom kl. 10 og 12 på hverdager. UD vil ikke kunne gi konkret juridisk rådgivning, men vil bistå med å svare på spørsmål så langt det er mulig.