Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20141-20160 av 20421 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen starter lærerløftet

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning

 • Regjeringen satser på forskning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår 320 millioner kroner mer til forskning i budsjettet for 2014. I tillegg styrkes Skattefunnordningen.

 • Trygg oppvekst for barn og unge

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Alle barn har rett til en trygg og god barndom og oppvekst. Barn under barnevernets omsorg er ekstra sårbare. Derfor styrker regjeringen skoletilbudet og tilsynet for barnevernsbarn, og fosterhjemsforeldre skal få en styrket veiledningstjeneste.

 • Oppretter tilskuddsordning for nettbaserte leksika

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Nettet er blitt vår mest sentrale kunnskapskilde. Derfor trenger vi å sikre at mangfold og kvalitet blant de norske kunnskapskildene på nett, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Vil styrke næringsklyngene

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke næringsklyngene med ytterligere 10 millioner kroner, og vil dermed sikre at programmet iverksettes i 2014.

 • Vil legge til rette for privatisering av Entra og Mesta

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til å redusere statens eierskap i Entra og Mesta.

 • Statsbudsjettet 2014: Vederlag for nye oppdrettskonsesjoner til kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbruksnæringen trenger tilgang på egnet sjøareal for å kunne vokse. - Derfor bør kommuner som stiller arealer til disposisjon for havbruksnæringen, få sin del av inntektene fra oppdrettstillatelsene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 fra regjeringen Solberg: Regjeringen styrker operativ aktivitet i Forsvaret i 2014

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil utvikle et sterkt og moderne forsvar med evne til å løse nasjonale oppgaver og bidra effektivt i alliert og internasjonalt samarbeid for sikkerhet og fred. Regjeringen foreslår å tilføre forsvarsbudsjettet 22,4 mill. kroner i 2014.

 • Styrker og forenkler ordningen for integreringstilskudd

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Integreringstilskuddet styrkes med 327,8 millioner kroner i 2014. Samtidig foreslår regjeringen å forenkle integreringstilskuddsordningen, og avvikler skoletilskuddet fra 1. januar 2014. Midlene fra skoletilskuddet legges inn i

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for de aller fattigste

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) får de neste tre årene 2,6 milliarder bistandskroner fra Norge. Det er en økning på 260 millioner kroner i forhold til Norges forrige treårige bidrag.

 • Styrker omsorgstjenestene i kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Til sammen gis det rom for 2500 plasser. I tillegg satser regjeringen på å heve kompetansen.

 • Statsbudsjettet 2014: 100 millioner kroner til mer politikraft

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke politiet med 100 millioner kroner. Ved å tilsette flere sivile som kan utføre oppgaver polititjenestemenn gjør i dag, vil politikraften øke.

 • De frie teaterscenene styrkes

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi ønsker å legge til rette for flere visninger av scenekunst laget av frie grupper. Derfor styrker vi de programmerende scenene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Starter satsingen på folkebibliotekene

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • En aktiv likestillingspolitikk

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  - Regjeringen skal jobbe aktivt med likestilling gjennom det eksisterende apparatet og i tillegg må de ulike samfunnssektorene yte sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). Regjeringen mener håndhevingsapparatet

 • Øker aktiviteten i Kystvakten

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kystvakten med 8,9 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013-budsjettet og 13,9 mill. kroner mer enn forslaget fra forrige regjering.

 • Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner.

 • Midler til erstatningshunder for servicehundbrukere

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til kjøp av erstatningshunder for brukere som tidligere har fått tildelt servicehund.

 • Kraftig styrking av barnevernet

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til tiltak som skal gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.

 • Gjeninnfører stønad til rimelige hjelpemidler

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. - Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Til toppen