Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20441-20460 av 22534 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mer effektiv behandling av omgjøringsanmodninger i utlendingssaker

  04.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Anmodninger om omgjøring av endelige vedtak legger i dag beslag på altfor store ressurser i Utlendingsnemnda (UNE), sier statssekretær Himanshu Gulati.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 15, 2014

  04.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 15, 2014.

 • Kystskogbruket - "Fra ti til en"

  04.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. På prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april, presenteres funnene.

 • Regelverk om fremmede arter etter naturmangfoldloven

  04.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen la i dag frem forslag til endringer i bestemmelsene om fremmede organismer i naturmangfoldloven. Regelverket vil bli et svært viktig verktøy for å forebygge introduksjon og spredning av fremmede arter, som regnes som en av de største

 • – Viktige konsekvenser for Norge

  04.04.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en ny rapport om konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU. - En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Veterinærinstituttet oppsumerer forskningsåret 2013

  04.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  2013 karakteriseres som et bra år for forskning på Veterinærinstituttet (VI). EU finansieringen har blant annet har hatt en betydelig økning.

 • Lars Jacob Hiim ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

  04.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Lars Jacob Hiim (H) er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Lettere for talenter å få fast ansettelse

  04.04.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre det lettere for unge talenter å komme inn i faste undervisnings- og forskerstillinger. Innfører prøveordning med 300 stillinger.

 • Endringer i verneforskrifter på Svalbard

  04.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Det er i dag fastsatt en ny forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973. Forskriftsendringene er resultat av forvaltningsplanarbeidet som er gjennomført for de store naturreservatene på Øst-Svalbard.

 • Forenkling av regelverket om konsekvensutredninger

  04.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sundtoft la i dag frem forslag til lovproposisjon med sikte på forenkling av regelverket om konsekvensutredninger.

 • Lettere å kombinere barn og studier

  04.04.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil lovfeste studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Dette vil sikre at studenter i denne situasjonen får de samme rettighetene som også gjelder i arbeidslivet.

 • Styrker arbeidet med ansvarlige investeringer

  04.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil styrke arbeidet med ansvarlige investeringer i Statens pensjonsfond utland. - Regjeringen er opptatt av at det skal være åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparemidler. Vi oppretter et nytt uavhengig

 • Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

  04.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. - Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv

 • Endring blant statssekretærane

  04.04.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnd Lars Jacob Hiim til statssekretær for næringsminister Monica Mæland. Samstundes har Eirik Lae Solberg fått avskil i nåde frå det same embetet.

 • Vil øke bruk av konfliktråd overfor unge lovbrytere

  04.04.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til ny konfliktrådslov der tidlig innsats skal forebygge videre kriminell løpebane for unge lovbrytere.

 • Endringer i anskaffelsesregelverket

  04.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Den 28. mars 2014 godkjente Kongen i statsråd noen mindre endringer i anskaffelsesregelverket. Dette er endringer som følger av den reviderte WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen) som trer i kraft den 6. april 2014.

 • Tildelinger av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

  04.04.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Ni norske soldater ble i statsråd i dag tildelt høyt rangerte medaljer for innsatsen under operasjoner i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. En offiser fikk tildelt Krigskorset med sverd.

 • Regjeringen går inn for ny godsterminal sør for Trondheim

  04.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Etter flere tiår med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det

 • Brende til USA og Mexico 8. til 15. april

  04.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende starter USA-besøket i Washington hvor han skal ha bilaterale møter og delta på vårmøtet i Verdensbanken. Brende vil deretter besøke norsk næringsliv i Houston før han reiser til høynivåmøte om effektivt

 • Ekspertgruppe om investeringer i kull- og petroleumsselskaper

  04.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Til toppen