Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22801-22820 av 29751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: - Klart for Bypakke Grenland

  29.05.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å skape byregioner som fungerer bedre for innbyggere og næringsliv. Gjennom utbygging av veier, tilrettelegging for kollektivtrafikk og bedre infrastruktur for gående og syklende, kan vi styrke Grenland som en attraktiv og

 • Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

  29.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår han for

 • Tre planter får bedre beskyttelse

  29.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  De tre plantene trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er sterkt truet i Norge. Dette betyr at de har høy risiko for å dø ut. Regjeringen har derfor bestemt at disse tre skal bli prioriterte arter.

 • Stortingsmelding om globalisering og handel: - Regjeringen varsler mer offensiv handelspolitikk og friere handel

  29.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge er en handelsnasjon. Få land er mer avhengige av handel med utlandet enn Norge. Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om arbeidet med å sikre norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer,

 • Endringar i introduksjonslova

  29.05.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  I statsråd fredag 29. mai vart det fremja tre forslag til endringar i introduksjonslova. Føremålet med endringane er å få fleire innvandrarar til å gjennomføre introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 • Ny fylkesmann i Aust- og Vest-Agder

  29.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stein A. Ytterdahl er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i Aust- og Vest-Agder.

 • Statsråd Vidar Helgesens program veke 23

  29.05.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Vidar Helgesen er denne veka til stades ved lanseringa av det europeiske ungdomsnettverket mot valdeleg ekstremisme.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminster Bent Høie deltar på Verdens tobakksfrie dag

  29.05.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Søndag 31. mai er Verdens tobakksfrie dag. I den forbindelse deltar helse- og omsorgsminister Bent Høie på Robert Lunds Minnefonds arrangement (fredag 29. mai) og besøker Miniøya som for første gang er tobakksfritt.

 • Bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett

  29.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Endringen innebærer at det kan knyttes fire oppdrettslokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens to.

 • Ny veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

  29.05.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Kommunene skal nå selv behandle søknader om småskala vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven. For å hjelpe kommunene i dette arbeidet, har Olje- og energidepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet nå utarbeidet en veileder.

 • Ny veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

  29.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene skal nå selv behandle søknader om småskala vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven. For å hjelpe kommunene i dette arbeidet, har Olje- og energidepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet nå utarbeidet en veileder.

 • Ambisiøst mål for jordvernet

  29.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt fram en nasjonal jordvernstrategi. En viktig del av strategien er å videreføre målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 6 000 dekar.

 • Presseinvitasjon: Ny fylkesmann i Agder

  29.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter den nyutnevnte fylkesmannen i Agder på sitt kontor fredag 29. mai kl. 11.30. Media er velkommen til å være tilstede.

 • Presseinvitasjon: Ny sysselmann på Svalbard

  29.05.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) presenterer den nytilsette sysselmannen på Svalbard for pressa etter statsråd i dag.

 • 200 flere ledige i mai

  29.05.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Ledigheten har økt moderat de siste månedene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til ledighetstallene publisert av Nav fredag 29. mai.

 • Slutt på eksportsubsidier

  29.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Melding til Stortinget om globalisering og handel som ble lagt fram i statsråd i dag går regjeringen inn for å fase ut alle eksportsubsidier i landbruket senest innen utgangen av 2019.

 • Forbereder innspill til EUs klimaregelverk

  29.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I forbindelse med forhandling av en ny klimaavtale i Paris vil Norge påta seg en forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med minst 40% sammenlignet med 1990.

 • Stor oppslutning om beskyttelse av utdanning i konfliktområder

  29.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Rundt 60 land er i dag samlet i Oslo for å arbeide for tryggere skoler og universiteter i væpnede konflikter.

 • Bekymret for unge utenfor utdanning og arbeid

  29.05.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  20 millioner unge voksne i OECD er ikke i utdanning, og søker heller ikke jobb. Antallet unge i denne situasjonen er økende, også i Norge. Det er en gruppe det kan bli krevende å få i arbeid i årene som kommer.

 • Nett-tv

  Ny maritim strategi: Vil styrke maritim konkurransekraft

  29.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi.