Nytt Einunna kraftverk og økt regulering av Markbulia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Glommens og Laagens Brukseierforening og Østerdalen Kraftproduksjon AS har i statsråd i dag fått tillatelse til økt regulering av innsjøen Markbulia, bygging av et nytt Einunna kraftverk i Folldal i Hedmark og en ny 66 kilovolts (kV) kraftledning fra Einunna kraftverk til Alvdal trafostasjon.

Syv meters økning av reguleringshøyden i inntaksmagasinet Markbulia og nytt Einunna kraftverk vil gi en produksjonsøkning på om lag 48 gigawattimer (GWh) årlig, tilsvarende årsbruket til om lag 2400 husholdninger.

- Det er et mål at produksjonen av fornybar energi skal økes. I vurderingen av om konsesjonen skal gis, har vi lagt vekt på at økt regulering av Markbulia med opprusting og utvidelse gjennom et nytt Einunna kraftverk er et verdifullt bidrag til målet om økt fornybar og regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien

Einunna kraftverk (bygget i 1955) har inntaksmagasin i Markbulia, som i dag har en reguleringshøyde på 4,79 meter. Det ble søkt om tre alternativ for økt reguleringshøyde av Markbulia – syv, ni og ti meter. Det er store forskjeller på konsekvenser av de to høyeste og det minste reguleringsalternativet. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet frem til at de samfunnsmessige fordelene ved å tillate den minste reguleringen vil være overveiende i forhold til skader og ulemper ved tiltaket. For de to høyeste alternativene blir den samlede belastning på økosystemet derimot for stor ved oppdemming.

- I vår vurdering vektlegger vi at øvre deler av vassdraget og Markbulia allerede er regulert til kraftproduksjon. Økt regulering vil også ha en positiv flomdempingseffekt særlig for mindre flommer ned til Glomma i Alvdal, og kan ha stor betydning for landbruket. Med målrettede tiltak vil reguleringen også gi bedre forutsetninger for fortsatt aktiv seterdrift og dermed bidra til å opprettholde kulturlandskapet i dette området, sier olje- og energiminister Lien.

Reguleringshøyden på syv meter vil i liten grad berøre arealer som har høy beiteverdi, og dyrket mark vil ikke gå tapt. Negative virkninger for dyre- og planteliv i området har vært et viktig tema for departementet. Vesentlige ulemper med reguleringen kan unngås ved å holde vannstanden i magasinet stabilt, og skjemmende erosjonssoner i det flate landskapet kan reduseres betraktelig ved å holde en høy sommervannstand i magasinet. Det forutsettes også avbøtende tiltak av hensyn til villrein, men reinen oppholder seg og ferdes i svært begrenset grad i det berørte området.