Nytt forslag til felles strategisk rammeverk for samhørighetspolitikken

Europakommisjonen presenterte nylig et felles strategisk rammeverk for strukturfondene, det europeiske bygdeutviklingsfondet og det europeiske fiskerifondet. Norge berøres gjennom det territorielle samarbeidet (INTERREG). Regionråd Jan Edøy rapporterer.

Europakommisjonen presenterte 14. mars 2012 et felles strategisk rammeverk (Common Strategic Framework (CSF)) for perioden 2014-2020 for de tre strukturfondene (336 milliarder euro); det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF), det europeiske sosialfondet (ESF) og samhørighetsfondet (CF) samt det europeiske bygdeutviklingsfondet (EAFRD – ca. 90 milliarder euro) og det europeiske fiskerifondet (EMFF-ca 6,6 milliarder euro). Disse fem fondene kalles heretter CSF-Funds (til sammen ca. 457 milliarder euro). Dokumentet fremmes som et ”Commission Staff Working Document” og er delt i to deler: Part I and Part II.

Hovedhensikten med dokumentet er å legge strategiske føringer samt koordinere og effektivisere de investeringer som skal gjøres fra disse fondene i medlemslandene og deres regioner i neste programperiode 2014 – 2020. De nasjonale, regionale og lokale myndigheter skal bruke dette rammeverket for å utarbeide sine forslag til ”partnerskapskontrakter” med Europakommisjonen. Gjennom disse partnerskapskontraktene skal medlemslandene forplikte seg til investeringer for å møte vekst- og sysselsettingsmålene for 2020.

Dokumentet trekker frem noen hovedelementer som basis for videre diskusjon og debatt i Europaparlamentet og Rådet:

  • Tematiske målsettinger og hovedaktiviteter knyttet til disse.
  • Rammeverket er sterkere knyttet til Europa 2020-strategien og konsistent med EU Economic Governance (European Semester).
  • Styrking av koordinering og integrering herunderstyrket tverrsektoriell koordinering samt å fremme potensielle synergi).
  • Opprettholdelse av horisontale prinsipper og politiske målsettinger (likestilling og bærekraftig utvikling).
  • Møte de territorielle utfordringer for smart, bærekraftig og inklusiv vekst gjennom utarbeiding av en fempunktsplan, en regions potensiale, hovedutfordringer, tverrsektorielle koordineringsutfordringer, tverrterritoriell koordinering samt resultatindikatorer, for utvikling av ”partnerskapskontrakter” og spesifikke programmer tilpasset spesielle territorielle karakteristika.
  • Prioriterte områder for vekst gjennom territorielt samarbeid. I dokumentet omtales prioritetene for territorielt samarbeid både i en grensekryssende, transnasjonal og interregional kontekst. For eksempel der det foreligger en makroregional strategi (Østersjøen) eller en havbassengstrategi kan midler fra alle fem CSF-fond anvendes.

Dette rammeverket vil bli vedtatt senest tre måneder etter at det foreligger vedtak om den legale pakken som ble fremmet for samhørighetspolitikken 2014-2020 i oktober 2011 samt for vedtaket for EUs langtidsbudsjett 2014 – 2020.

Forslaget til felles strategiske rammeverk (CSF) viser hvordan Europakommisjonen foreslår en mer målrettet koordinering og effektivisering av virkemidlene EU har til disposisjon for bedre resultatoppnåelse, i tråd med Europa 2020-strategien, gjennom investeringene fra de ulike fondene.

Norge berøres gjennom vår deltakelse i det territorielle samarbeidet (INTERREG); dette rammeverket vil legges til grunn for utarbeidelsen av de ulike programmene vi deltar i. Rammeverket angir hvilke programmer, tematiske prioriteringer og konkrete investeringer vi kan forvente oss i de ulike medlemsland og regioner for perioden 2014-2020, noe som også er av interesse for våre bidrag gjennom EØS-finansieringsordningene.

Til toppen