Nytt utvalgt kulturlandskap i Nord-Trøndelag

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har pekt ut 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Kvelia-Kvesjøen i Lierne kommune er en av disse, og er enn skogs- og fjellbygd med et omfattende utmarksbruk.

– For å ta vare på Noreg sitt unike kulturlandskap er det avgjerande med jordbruk over heile landet, kunnskap om områda, og dyktige grunneigare. No gir vi 4 millionar kroner til dei nye utvalde kulturlandskapa. Pengane skal gå til vedlikehald og stell av landskapet. Det er eit bidrag til å ta vare på kulturlandskapet vårt i mange år framover, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Kvelia-Kvesjøen i Lierne kommune er en skogs- og fjellbygd med et omfattende utmarksbruk.
Kvelia-Kvesjøen i Lierne kommune er en skogs- og fjellbygd med et omfattende utmarksbruk. Foto: Anders Mona.

Beskrivelse av området

Kvelia-Kvesjøen er ei fjellbygd med jordbruk og skogbruk som hovednæring. Kvesjøen ligger 450 meter over havet og jordbruket er regnet som fjellandbruk. Her har de store utmarksarealene vært en viktig ressurs for jordbruket til høsting av fôr og for jakt og fangst.

Spor fra jernalderen

I området er det spor fra jernalderen, som omfatter jernutvinning, et fangstanlegg, og et gravfelt som tyder på at det har vært bosetting her. Landskapet er preget av både den norsk, samisk og svensk virksomhet og kultur. Oppgården er et av Nord-Trøndelags best bevarte gardsanlegg. Anlegget fra siste halvdel av 1800-tallet er fredet og består av elleve freda bygninger med ulike funksjoner som badstu, tørkhus, smie, melkhus, jordkjeller og stabbur. Bygningene i anlegget er typisk for Trøndelag, men innovativt for sin tid i fjellbygda Lierne. Anlegget har også personalhistorisk interesse, og lokal betydning gjennom pioneren og ordføreren Jens Larsen Kveli som bygde anlegget.

Kjente utmarkslåtter med stort artsmangfold

Området har mange kjente utmarksslåtter og da særlig slåttemyrer. Seterdrifta har vært sentral i området. Rømmervassetra, tilhørende Oppgården, er et så godt som komplett seteranlegg med alle de opprinnelige husene og med slåttemark av nasjonal verdi som i dag fortsatt blir skjøtta med slått. Artsmangfoldet er stort på slåttemarka, og flere rødlista arter særlig knyttet til gammel kulturmark er registrert i området.

Matproduksjon i området

I området er det 45 grunneiere og 39 landbrukseiendommer. I området finner man både mjølk- og kjøttproduksjon av storfe og en sauebesetning med tilhørende bruk av innmarks- og utmarksarealer til grovfôrproduksjon og beite. To av mjølkebruka har nye moderne fjøs. Et bruk holder på med større oppbygging for kjøttproduksjon.

Utvalgt kulturlandskap

Området viser sammenhengen mellom jord, skog, fjell og vann, og har både kulturminner og biologiske verdier som viser lang tids bruk. Oppgården med sine bygninger og kulturmarker, sammen med det nyere bruket med samdriftsfjøs nede på flata, viser tydelig tidsdybde i jordbruket. Det «nye» og det «gamle» er tydelig skilt fra hverandre geografisk, men er samtidig driftsmessig integrert. Unge brukere og investeringer i landbruksdrifta indikerer at det blir aktiv jordbruksdrift i området i tiden fremover.  

Oppgården med de godt skjøtta slåttemarkene og mange rester etter tidligere jordbruksdrift, er unikt sammen med Rømmervassetra og slåttemark og slåttemyrer, som fortsatt viser hvor viktig utmarka var for livberginga. Området representerer jordbruksbygdene i indre deler av Midt-Norge. Oppgarden viser hvordan drifta på de bratte gardsbrukene har vært, og de nyere brukene nedpå flata viser den nye tid der store flater og flatt terreng er viktig for dagens drift.

Kulturminnene i området, de biologiske kvalitetene og godt synlige driftsmåter fra ulike tidsepoker, gjør at området har svært stor formidlingsverdi. Dette blir viktig å videreutvikle både ved Oppgarden i seg selv, men også for området rundt. Pe-Torsa spelet på tunet samler hvert år ca 8000 tilskuere og er blitt et viktig tiltak for grenda og kommunen. Kvelia utvikling jobber i dag med ideer om flere aktiviteter knyttet til Pe-Torsa.

Planar for tiltak i området

Oppdatering av skjøtselsplaner, registrering av setrer, utmarksslåtter og slåttemyrer og vegetasjonsrydding og skjøtsel i noen lett synlige områder under gjengroing planlegges. Vurdering av behovet for skjøtsel og tilrettelegging knyttet til kulturminneregistreringer, og nyregistrering av mulige boplasser i tilknytning til gårdstun og setertun er aktuelt. Bygninger på Rømmervassetra skal tilstandsvurderes og tiltak kostnadsberegnes, og søknader for flere istandsettingsprosjekter som settes i gang i 2018 skal ferdigstilles.

Nykeltal

  • Areal: 3029 daa
  • Jordbruksareal (eng, grovfôr): 66.529 daa
  • Utmark: 20.000 daa