Nytt utvalgt kulturlandskap i Nordland

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har pekt ut 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Engeløya i Steigen kommune er en av disse, og er et kyst- og øylandskap med et aktivt  jordbruk på strandflatene.

– For å ta vare på Noreg sitt unike kulturlandskap er det avgjerande med jordbruk over heile landet, kunnskap om områda, og dyktige grunneigare. No gir vi 4 millionar kroner til dei nye utvalde kulturlandskapa. Pengane skal gå til vedlikehald og stell av landskapet. Det er eit bidrag til å ta vare på kulturlandskapet vårt i mange år framover, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Engeløya i Steigen kommune er et kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene.
Engeløya i Steigen kommune er et kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene. Foto: Berit A. Staurbakk.

Gammelt landskap med spor langt tilbake

Engeløya er et gammelt kulturlandskap med et stort antall registrerte spor etter mennesker fra langt tilbake i tid. Vollmoanlegget er et stort ringformet tunalegg fra folkevandringstiden. Steigen kirkested med steinkirke fra middelalder og høvdinggård fra tidlig middelalder og Sigardshaugen, Nord-Norges største gravhaug ligger også på Engeløya.

Krigsminne fra 2.verdenskrig

Skriftlige kilder vitner også om tidligere samisk tilstedeværelse, selv om ingen samiske kulturminner så langt er registrert i området. Krigsminnet Batterie Dietl fra 2.verdenskrig ligger nord på Engeløya og forvaltes av Nordlandsmuseet. Steigen har også en lang tradisjon med båtbygging. Steigensjarken, godt kjent i fiskermiljøet, ble tidligere bygd ved båtbyggeriet på Engeløya, sammen med tradisjonelle nordlandsbåter. Innenfor området er det ellers registrert et høyt antall verneverdige bygninger (SEFRAK).

Et bredt mangfold av ulike plantearter

Det er registrert flere nasjonalt viktige naturtypelokaliteter innenfor området. Sørsida av Engeløya er nordgrense for edellauvskog i Norge. Prestgårdskogen har verdens nordligste forekomst av vill hassel. Hjertegras som er knyttet til kulturmarkseng har også nordgrense innenfor området. Artsmangfoldet er høyt med kombinasjon av sørlige, varmekjære planter som vokser nær sin nordgrense og kalkkrevende fjellplanter. Kalkrik berggrunn i deler av området gir artsrike rasmarker. Området har ellers stor variasjon innen kulturbetinga naturtyper - med naturbeitemark, slåttemark, beita strandeng og sanddyner samt kulturpåvirka edellauvskog og hagemark. En rekke rødlista beitemarkssopp er registrert senere år (2015 og 2016).

Økende sauedrift i området

På Engeløya er det totalt registrert 34 landbruksforetak. Ammeku og kjøttproduksjon, sau, ammegeit og hest er representert, mens hovedtyngda av landbruket på Engeløya og i Steigen ellers er melkeproduksjon. De siste årene har det vært fire større bruksutbygginger på øya, og flere planlegges i tida framover. Bruk som legges ned blir tilleggsjord. Sauedrifta er økende, blant anna med nybygg av fjøs for ca 430 vinterfora sau oppført i 2017. Den bevaringsverdige sauerasen Steigarsau har sin vugge i Steigen, og 3 bruk er med i raselaget for steigarsau som ble etablert i 2014. Disse bygger nå opp besetninger gjennom avl og innkjøp av livdyr.

Et utvalgt kulturlandskap 

Engeløya er et godt ivaretatt jordbrukslandskap som inneholder store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner. Den brede strandflata utgjør sammen med karakteristiske beitebakker opp mot fjellet et sammenhengende landskap fra sjøen og opp til fjellet. Ingen større inngrep dominerer kulturlandskapsverdiene.

Området er et aktivt og moderne landbruksområde der landskapet preges av dette sammen med synlige spor etter kulturpåvirkning fra flere tidsepoker og langt tilbake i tid. Det er registrert mange verdifulle naturbeitemarker, og store slåttemarker holdes fortsatt i hevd. Landskapet med oppdyrka strandflater ved foten av høye fjell er representativt for store deler av Nordlandskysten. Området har en historiske betydning og det store antallet eldre kulturminner gir området dybde og særpreg. Engeløya har et variert kulturlandskap med store miljøverdier, rik historie og aktivt landbruk i storslått natur. Dette gjør at Engeløya har stor formidlingsverdi og også er et attraktivt reisemål.

Planer for tiltak i området

I området planlegges registrering av kulturminner, utarbeiding av tilstandsrapporter og skjøtselsplaner, og konkrete tiltak med krattrydding og gjerding ved kulturminner. Beitetiltak, kurs og veiledning knyttet til skjøtsel av lokaliteter er prioritert. Det er også fotodokumentasjon, overvåking, produksjon av skilt, arrangementer og annet formidlings- og informasjonsmateriell.

Nøkkeltall

Engeløya har et areal på ca. 60 000 daa. Hele området, som også inkluderer øyer og holmer nord og vest for Engeløya er på totalt 132 000 daa.

32 utvalde kulturlandskap i jordbruket

Utvalde kulturlandskap i jordbruket ble etablert i 2009 og omfattar no 32 område over heile landet. Utvalde kulturlandskap i jordbruket er eit samarbeid mellom miljø- og landbruksmyndigheitane, og vert leia av Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Formålet med satsinga er å sikre ei langsiktig forvalting av dei utvalde områda, med både biologiske og kulturhistoriske verdiar, samt å gi kunnskap og opplevingar, og vere ein ressurs for framtida.