Offisielt fra statsråd 12. juni 2020

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Pål Kulø Lønseth ble utnevnt til ny sjef for Økokrim.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. juni 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Meld. St. 25 (2019-2020)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 133 L (2019-2020)
Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
(Nyhetssak)

Prop. 132 L (2019-2020)
Endringer i sameloven
(endringer som følge av kommune- og regionreformen)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 134 L (2019-2020)
Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
(Nyhetssak)

 

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2020 til lov om endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår).
Lovvedtak 105 (2019-2020)  Lov nr. 61
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 8. juni 2020 til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 107 (2019-2020)  Lov nr. 62

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endring i SI-loven.
Lovvedtak 116 (2019-2020)  Lov nr. 63

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endring i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 115 (2019-2020)  Lov nr. 64

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.).
Lovvedtak 119 (2019-2020)  Lov nr. 65
Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven del I trer i kraft 1. juli 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda).
Lovvedtak 118 (2019-2020)  Lov nr. 66
Loven trer i kraft straks.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).
Lovvedtak 103 (2019-2020)  Lov nr. 67
(Se pkt. 7 Andre saker)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i tjenesteloven (geoblokkering).
Lovvedtak 127 (2019-2020)  Lov nr. 68
Endringsloven trer i kraft 1. juli 2020.
(Se pkt. 7 Andre saker)

 

3 Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 18. mars 2020 nr. 340 om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren fastsettes.

Olje- og energidepartementet
Forskrift til havenergilova (havenergilovforskrifta) vert fastsett.
(Nyhetssak)

 

4 Styrer og utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen:

Leder:
Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Oslo

Øvrige medlemmer:
Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Oslo
Ola H. Grytten, professor, Bergen
Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Oslo
Hilde Olsen, nasjonal ekspert, Oslo
Axel West Pedersen, professor, Bærum
Jon Håvard Solum, administrerende direktør, Grong
Terje Søviknes, nestleder, Bjørnafjorden
Ragnar Torvik, professor, Trondheim
May Britt Vihovde, administrasjonssekretær, Haugesund
Kjell Vaage, professor, Bergen
(Nyhetssak)

 

5 Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra advokat Brynjar Meling, på vegne av Najmuddin Faraj Ahmad, over Justis- og beredskapsdepartementets avslag 5. november 2019 på innsynsbegjæring 7. august 2019, tas ikke til følge.

 

6 Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland som settestatsråd for statsråd Nikolai Eivindssøn Astrup ved behandling av saker hvor statsråd Astrup, på grunn av sin brors eier- og næringsinteresser på Svalbard, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Utnevning av fagsjef Are Christian Sesvold Tørring til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Lars Sivert Lervik til generalmajor i Hæren og beordring i stilling som sjef Hæren fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av rådgiver Marte Rønningen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Pål Kulø Lønseth til sjef for Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen og advokat Erik Eldjarn til lagdommere ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Håvard Ryengen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter i inntil seks måneder fra 1. september 2020.

Åremålsbeskikkelse av visepolitimester Arne Jørgen Olafsen som sjef for politiets utlendingsenhet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Kathrine Myhre som direktør i Patentstyret for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

 

7 Andre saker

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019.

Samtykke til overskridelse av bevilgningen i statsbudsjettet for 2020 under kapittel 2309, post 01, og til at staten pådras forpliktelser for fremtidige budsjettår.

Justis- og beredskapsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Nærings- og fiskeridepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 13. desember 2019 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/302, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Olje- og energidepartementet
Områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II opnast for konsesjonshandsaming av søknader om produksjonsanlegg for fornybar energi frå 1. januar 2021.
(Nyhetssak)