Offisielt fra statsråd 13. januar 2017

I statsråd i dag er det lagt fram forslag til endringer i folketrygdloven når det gjelder pleiepenger ved pleie av syke barn.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. januar 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 51 S (2016-2017)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015.
(Nyhetssak

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 48 L (2016-2017)
Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 49 L (2016-2017)
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)
(Nyhetssak) 

Samferdselsdepartementet
Prop. 50 L (2016-2017)
Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2016 til lov om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget).

Lovvedtak 28 (2016-2017)  Lov nr. 1
Loven trer i kraft 1. februar 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser.

Lovvedtak 10 (2016-2017)  Lov nr. 2
Loven trer i kraft én måned etter den dag loven ble kunngjort. 

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti, fastsettes.
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, fastsettes. 

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Elisabeth Walaas til Norges faste representant til Europarådet i Strasbourg, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Harriet Elisabeth Berg til generalkonsul i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av ambassadør i Maputo, Anne Lene Dale, tillike til ambassadør i Port Louis, Mauritius. 

Utnevning av ambassadør i Khartoum, Bård Hopland, tillike til ambassadør i  Asmara, Eritrea. 

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i St. John’s, Antigua og Barbuda. 

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassdør i Basseterre, St. Kitts og Nevis. 

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Santo Domingo, Den dominikanske republikk. 

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Bridgetown, Barbados. 

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Tarjei Havnes til underdirektør i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorskattejurist Ingvild Brandal Gaasemyr til lovrådgiver i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av direktør Kristine Høegh-Omdal til avdelingsdirektør i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Kathrine Nygård til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen til statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer. 

Utnevning av konstituert statsadvokat Folke Åmlid til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer. 

Konstitusjon av professor Knut Kaasen som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 1. februar 2017 og med varighet til og med 30. juni 2017. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av stortingsrepresentant Frank Jenssen til fylkesmann i Trøndelag for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

Åremålsbeskikkelse av rådmann Osmund Kaldheim som administrerende direktør i Husbanken for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av avdelingsdirektør Anne Line Wold til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

5. Andre saker

Finansdepartementet
Fastsettelse av endrede fullmakter for Finansdepartementet i medhold av bevilgningsreglementets § 11 fjerde ledd og stortingsvedtak 20. desember 2016 om utvidet innsparingsperiode. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Endringer i instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39, fastsettes. 

Fullmakt til Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) til å inngå felles innkjøpsavtaler som er obligatorisk for sivile virksomheter i statsforvaltningen.
(Nyhetssak)