Offisielt fra statsråd 14. juni 2024

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal utrede og gi råd om prioritering av og mellom folkehelsetiltak, og det lagt fram et forslag om endringer i tvisteloven og straffeprosessloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 14. juni 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Meld. St. 25 (2023-2024)
Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2023, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

Relatert:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 113 L (2023-2024)
Lov om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og arbeidstvisten mellom Unio og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i forbindelse med Statsoppgjøret 2024

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 111 LS (2023-2024)
Endringer i legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (forskriftshjemler for mindre vesentlige endringer av forordninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 153/2023 og 179/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2023/502, (EU) 2023/503 og (EU) 2023/183

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 110 L (2023-2024)
Endringer i tvisteloven og straffeprosessloven mv.
(gjenåpning for sivile krav fremmet i en straffesak mv.)

Relatert:

Prop. 112 L (2023-2024)
Endringer i utlendingsloven mv.
(utvidet hjemmel for forskrifter om fritt rettsråd)

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (rammer for overtredelsesgebyr).

Lovvedtak 64 (2023-2024) Lov nr. 31

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Barne- og familiedepartementet

Delt ikraftsetjing av lov 16. juni 2023 nr. 40 om endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga og behandling av personopplysningar).

Følgjande tek til å gjelde frå 1. juli 2024:

Endringane i gravplassloven §§ 23a og 25 til 28 og nye §§ 25 og 26 under del 1.

Energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked).

Lovvedtak 82 (2023-2024) Lov nr. 32

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 20. juni 2023 nr. 77 om endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde).

Følgende trer i kraft straks:

Endringsloven del I § 11-4 fjerde ledd og nytt femte ledd

Delt ikraftsetting av lov 24. november 2023 nr. 84 om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet). Loven del VI (endringer i straffeprosessloven), med unntak av § 464, trer i kraft 1. juli 2024.

Det fastsettes forskrift om endring i Påtaleinstruksen og politiregisterforskriften. Endringsforskriften trer i kraft 1. juli 2024.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33).

Lovvedtak 77 (2023-2024) Lov nr. 33

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i privatskolelova (ny tilskuddsmodell for private grunnskoler).

Lovvedtak 69 (2023-2024) Lov nr. 34

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.)

Lovvedtak 70 (2023-2024) Lov nr. 35

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.).

Lovvedtak 78 (2023-2024) Lov nr. 36

Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende trer i kraft 1. august 2024: Endringsloven del II (privatskolelova)

Grunnlag for saken:

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2024 til lov om endringer i viltloven mv. (endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovvedtak om nydyrking og nedbygging av myr).

Lovvedtak 67 (2024-2024) Lov nr. 37

Loven trer i kraft fra 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2024 til lov om endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde).

Lovvedtak 68 (2023-2024) Lov nr. 38

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Signe Brudeset til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Odd-Inge Kvalheim til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo, Odd Mølster, tillike til ambassadør i Brazzaville, Republikken Kongo.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av generalmajor Rolf Folland til generalløytnant i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef for Militærmisjonen i Brussel. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Utnevning av kommandør Kyrre Haugen til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Marinen. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Kåre Haugen til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som leder Investeringsavdelingen i Forsvarsstaben. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av oberst Frank Daniel Hernes som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2024.

Beordring av oberst Kjartan Søyland som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2024, for en periode på tre år.

Fra beordring av oberstløytnant Alf Einar Ulvund Johnsen som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2024.

Beordring av oberstløytnant Lars Kyllo som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2024, for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Christina Pilar Nesje Grimstad som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2024.

Beordring av orlogskaptein Kjetil Svartskuren Thomsvik som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2024, for en periode på tre år.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av lagmann Eyvin Sivertsen og lagmann Christian Lund til dommere ved Norges Høyesterett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Relatert:

Utnevning av tingrettsdommer Ruth Ingrid Brønstad til lagdommer ved Agder lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Katrine Knudsen Mæle og advokat Ellen Eikeseth Mjøs til lagdommere ved Gulating lagmannsrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av nestleder Frank Schmidt til sorenskriver ved Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Per-Arne Horne som direktør i Direktoratet for byggkvalitet for ein ny periode på seks år. Han tiltrer frå det tidspunktet som Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer.

Relatert:

4. Styrer og utvalg

Helse og omsorgsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg for å utrede og gi råd om prioritering av og mellom folkehelsetiltak. Utvalgets mandat og sammensetning fastsettes. Utvalgets medlemmer:

 1. Seniorrådgiver Jan Oddvar Skisland, Kristiansand (leder)
 2. Avdelingsleder Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 3. Ordfører Lene Øistesø Winger Conradi, Asker
 4. Forsker Ingrid Hjort, Oslo
 5. Fastlege Guro Steine Letting, Fredrikstad
 6. Professor Hans Olav Melberg, Tromsø
 7. Områdedirektør Trygve Ottersen, Oslo
 8. Kommuneoverlege Jorun Slettli, Elverum
 9. Professor Lars Fredrik Händler Svendsen, Nordre Follo
 10. Fagsjef Tone Poulsson Torgersen, Oslo
 11. Fylkeslege Jan Vaage, Orkland
 12. Professor Simon Øverland, Bergen

Relatert:

Oppnevning av medlemmer til AS Vinmonopolets styre og medlemmer og varamedlemmer til AS Vinmonopolets bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2026.

Medlemmer til styret:
Profesjonelt styremedlem Åsne Havnelid, Asker (leder)
Profesjonelt styremedlem Sverre Helno, Oslo (nestleder)
Professor Lars Jacob Tynes Pedersen, Bergen
Daglig leder Kari Randen, Ål
Administrerende direktør Kirsti Slotsvik, Ålesund
Administrerende direktør Øyvind Winther, Asker

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:
Fylkestingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen, Vevelstad
Gruppeleder Trude Brosvik, Gulen
Helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug, Lørenskog
Kommunikasjonsleder Erlend Horn, Bergen
Pensjonist Gunhild Johansen, Tromsø
Pensjonist Arvid Libak, Nesodden
President Geir A. Mo, Lillestrøm
Kommunikasjonsleder Ingrid Skjøtskift, Trondheim
Regiondirektør Veronica Mikkelborg, Narvik
Advokat Marianne Rodvelt, Grimstad
Juridisk seniorrådgiver Hege Haneborg Rønholt, Kristiansand
Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard, Kristiansund
Internasjonal leder Stig Erik Sørheim, Oslo
Seniorrådgiver Jarle Wangen, Nittedal

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
Bystyrerepresentant Anna Dåsnes, Oslo
Varaordfører Anette Elseth, Lillestrøm
Administrerende direktør Harald Furre, Kristiansand
Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen, Tromsø
Regionrådgiver Bersvend Salbu, Tynset
Førsteamanuensis/sosialpolitisk talsperson Hildegunn Tønnesen Seip, Kristiansand
Kommunikasjonssjef Anders Tyvand, Tønsberg
Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal

5. Klagesaker mv.

Energidepartementet

Klage fra Greenpeace og Natur og Ungdom 7. mai 2024 på Energidepartementets vedtak 15. april 2024 om revidert produksjonstillatelse for Breidablikkfeltet for kalenderåret 2024 tas ikke til følge.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsmessige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 81/2024 av 15. mars 2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2023/2418 av 18. oktober 2023 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA), kan bli bindende for Norge.

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2023/2667 og forordning (EU) 2023/2685 om digitalisering av visumprosedyren (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Undertegning av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Chile.

Finansdepartementet

Avtale mellom EU og Norge om endring av avtalen om administrativt samarbeid, bekjempelse av svik og innfordring av krav på merverdiavgiftens område undertegnes.

Justis- og beredskapsdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger 21/2023 og 22/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer i hele Unionen,
 • (EU) 2018/151 av 30. januar 2018 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 med hensyn til ytterligere spesifisering av de elementene som tilbydere av digitale tjenester skal ta hensyn til for å håndtere risikoene knyttet til sikkerheten i nettverks- og informasjonssystemer, og av parametrene for å avgjøre om en hendelse har en betydelig innvirkning,
 • (EU) 2019/881 av 17. april 2019 om ENISA (Den europeiske unions cybersikkerhetsbyrå), om cybersikkerhetssertifisering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og om oppheving av forordning (EU) nr. 526/2013 (cybersikkerhetsforordningen), kan bli bindende for Norge.