Offisielt fra statsråd 18. oktober 2019

I statsråd i dag ble distriktsmeldingen "Levende lokalsamfunn for fremtiden" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. oktober 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 5 LS (2019-2020)
Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 5 (2019-2020)
Levende lokalsamfunn for fremtiden
Distriktsmeldingen
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 6 L (2019-2020)
Endringer i introduksjonsloven
(Nasjonalt tolkeregister)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetjing av lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre. Loven §§ 1 til 42 tek til å gjelde 1. november 2019 for så vidt gjeld nordisk-europeiske arrestordrar. Loven § 43 om endringar i andre lover tek til å gjelde 1. november 2019.
(Se pkt. 3 Forskrifter).

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften), forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll, forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) og forskrift 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helse- og omsorgstjenesten fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift til arrestordreloven (arrestordreforskrifta) blir fastsett.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 fastsettes.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen, fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Colombo, Sri Lanka, Trine Jøranli Eskedal, tillike til ambassadør i Male, Republikken Maldivene.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Yaren, Republikken Nauru.

Utnevning av ambassadør i Tokyo, Japan, Inga Marie Weidemann Nyhamar, tillike til ambassadør i Majuro, Republikken Marshalløyene.

Utnevning av ambassadør i Tokyo, Japan, Inga Marie Weidemann Nyhamar, tillike til ambassadør i Palikir, Mikronesiaføderasjonen.

Utnevning av ambassadør i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater, Sten Arne Rosnes, tillike til ambassadør i Kuwait by, Staten Kuwait.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av lagdommer Guri Elisabeth Molven til lagmann ved Gulating lagmannsrett, og tingrettsdommer Eivind Pundsnes og utrederleder Marie Trovåg til lagdommere ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av førstestatsadvokat Tarjei Istad til tingrettsdommer og nestleder ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Nils Kristian Bjørke Sveaas til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Monica Furustøl og tingrettsdommer Edle Benedicte Endresen til tingrettsdommere ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Kirsti Ramberg til sorenskriver ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av fylkesnemndsleder Bergny Helene Cammermeyer Ofstad som tingrettsdommer ved Øst-Finnmark tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Arve Rosvold Alver som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

Konstitusjon av lagdommer Asbjørn Nes Hansen som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. november 2019 til og med 31. oktober 2021.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Håvard Ryengen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 29. februar 2020.

Forlenget midlertidig beskikkelse av visepolitimester Arne Jørgen Olafsen som sjef for Politiets utlendingsenhet inntil videre, dog ikke ut over 31. oktober 2020.

Landbruks- og matdepartementet
Beskikkelse av direktør Ingunn Midttun Godal som administrerende direktør i Mattilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Mari Kristine Kallåk til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Norge og Danmark/Færøyene om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen.

Undertegning av avtale mellom Norge og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen.

Undertegning av protokoll mellom EU, Island og Norge, til avtalen mellom Norge og Island og EU om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten.