Offisielt fra statsråd 20. mars 2009

Stortingsproposisjonen om situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten med forslag om tilførsel av ressurser ble behandlet i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mars 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 48 (2008-2009)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 12/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet

St.prp. nr. 50 (2008-2009)
Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 51 (2008-2009)
Redegjørelse om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen og forslag om tilførsel av ressurser til Arbeids- og velferdsetaten
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 42 (2008-2009)
Om lov om endringar i tomtefestelova
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2008-2009)
Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 49 (2008-2009)
Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram

2.      Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter § 5 i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda til Helse- og omsorgsdepartementet.

3.      Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Markedsrådets utvalg for forbrukertvister for perioden 1. april 2009 t.o.m. 31. desember 2012:

Leder:                 
Førsteamanuensis Trygve Bergsåker, Øvre Eiker

Nestledere:        
Amanuensis Irene Vanja Dahl, Tromsø
Advokat Torstein Vaagen, Oslo
Førsteamanuensis Hilde Hauge, Bergen

Medlemmer:     
Advokat Mette Thorne Lothe, Oslo
Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen, Stjørdal
Advokat André Fimreite, Oslo
Advokat Frank Ove Kvalvik, Bodø
Advokat Signe Eriksen, Stavanger
Advokat Anders Folkman, Førde
Konserndirektør Ellen Tveit Klingenberg, Trondheim
Advokatfullmektig Henrik Renner Fredriksen, Oslo
Advokat Hanne Cecilie Røed, Bærum
Advokat Anna Elisabeth Nordbø, Bærum
(Pressemelding)

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Port of Spain, Trinidad og Tobago

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seksjonssjef Bjørg Nyborg utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og likestillingsdepartementet

Avdelingsdirektør Hege Nygård Wetland utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Bermuda om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll og tilleggsoverenskomster.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Caymanøyene om opplysninger i skattesaker.

 

Til toppen