Offisielt fra statsråd 20. desember 2019

I statsråd i dag ble forskrifter om vern av 46 skogområder i fylkene Hordaland, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Trøndelag og Troms fastsatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. desember 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet
Prop. 38 S (2019-2020)
Utbygging og finansiering av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Akershus
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 17. desember 2019 til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 18 (2019-2020)  Lov nr. 84

Sanksjon av Stortingets vedtak av 17. desember 2019 til lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.
Lovvedtak 23 (2019-2020)  Lov nr. 85

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard.
Lovvedtak 24 (2019-2020)  Lov nr. 86

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i vegtrafikkloven.
Lovvedtak 25 (2019-2020)  Lov nr. 87

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i eigedomsskattelova.
Lovvedtak 26 (2019-2020)  Lov nr. 88

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i fjellova.
Lovvedtak 27 (2019-2020)  Lov nr. 89

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i petroleumsskatteloven.
Lovvedtak 28 (2019-2020)  Lov nr. 90

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i rettsgebyrloven.
Lovvedtak 29 (2019-2020)  Lov nr. 91

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i kringkastingsloven.
Lovvedtak 30 (2019-2020)  Lov nr.92

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i folketrygdloven.
Lovvedtak 31 (2019-2020)  Lov nr. 93

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 32 (2019-2020)  Lov nr. 94

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven.
Lovvedtak 33 (2019-2020)  Lov nr. 95

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i bokføringsloven.
Lovvedtak 34 (2019-2020)  Lov nr. 96

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 35 (2019-2020)  Lov nr. 97

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven.
Lovvedtak 36 (2019-2020)  Lov nr. 98

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i vass- og avløpsanleggslova.
Lovvedtak 37 (2019-2020)  Lov nr. 99

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i a-opplysningsloven.
Lovvedtak 38 (2019-2020)  Lov nr. 100

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i skatteforvaltningsloven.
Lovvedtak 39 (2019-2020)  Lov nr. 101

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endring i lov
20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 40 (2019-2020)  Lov nr. 102

Romertall I i Stortingets vedtak 17. desember 2019 om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 76 om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen). Loven trer i kraft 20. desember 2019.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.).
Lovvedtak 41 (2019-2020)  Lov nr. 103

Delt ikraftsetting av lov 17. desember 2019 om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.). 
Endringsloven trer i kraft 1. januar 2020 med unntak av romertall I § 5-5 nytt tredje ledd. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet).
Lovvedtak 42 (2019-2020)  Lov nr. 104
Loven trer i kraft 1. mars 2020.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.).
Lovvedtak 20 (2019-2020)  Lov nr. 105

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i passloven (passgebyr).
Lovvedtak 19 (2019-2020)  Lov nr. 106

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.).
Lovvedtak 21 (2019-2020)  Lov nr. 107

Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven del I, endringene i lov 19. juni 1997 nr. 82 (passloven) § 4, trer i kraft 1. februar 2020. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker).
Lovvedtak 16 (2019-2020)  Lov nr. 108
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven).
Lovvedtak 17 (2019-2020)  Lov nr. 109

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
Lovvedtak 15 (2019-2020)  Lov nr. 110
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 2019 til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.).
Lovvedtak 10 (2019-2020)  Lov nr. 111
Loven trer i kraft 15. januar 2020.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften), forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) og forskrift 21. desember 2001 nr. 1476 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsakregisteret (Dødsårsakregisterforskriften) fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) og forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften), forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-forskriften) og forskrift 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helse- og omsorgstjenesten fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 25. januar 1963 nr. 2 om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 4. april 2014 nr. 377 om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973 fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrifter om vern for 46 skogområder i fylkene Hordaland, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Trøndelag og Troms fastsettes.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrifter 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere mv. fastsettes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 26. februar 1982 nr. 3791 om retningslinjer for behandling av avkjørslesaker for riksveg, jfr. veglova §§ 40 og 41, forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler), forskrift om endring i forskrift 14. desember 2001 nr. 1411 om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg og forskrift om endring i forskrift 20. desember 2016 nr. 1681 om lavutslippssoner for biler, fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Kunnskapsdepartementet
Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2020-2023:

Marius Chramer (leder), Tomasjord
Marie Skinstad-Jansen (nestleder), Moss
Sara Marja Magga, Kautokeino
Violet Weli, Oslo
Renate Toft, Steinsland
Stig Oprann, Porsgrunn
Audun Fiskum, Harran

Varamedlemmer:
Lars Nordgård, Titran
Linda Sandåker, Misvær
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet
Klage fra Martin Rosenbaum over Utenriksdepartementets avgjørelse 14. august 2019 om avslag på innsyn i dokumentene 18/10724-71 og 18/10724-79. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Torunn Viste som representant (stasjonssjef) ved Representasjonskontoret overfor palestinske myndigheter i Al Ram med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kristin Brodtkorb Traavik til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av utreder Marte Therese Strand Sinkerud, juridisk kyndig rettsmedlem Tor Kielland og avdelingsdirektør Karianne Dahl-Nilsen til avdelingsledere i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Håkon Warø til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Beate Storesund til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Kari Leira Bjørsnøs og fylkesnemndsleder Christofer Eriksen til lagdommere ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Gustav Søvde som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Rune Jensen som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

Konstitusjon av tingrettsdommer Trond Christoffersen som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2022.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Sigrid Bay til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forskriftskompetanse etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 6-4 tredje ledd fra Finansdepartementet til Landbruks- og matdepartementet i samsvar med framlagte forslag.    

Overføring av forvaltningsansvaret for lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot naturskader fra Landbruks- og matdepartementet til Olje- og energidepartementet.