Offisielt fra statsråd 23. juni 2020

I statsråd i dag ble det oppnevnt en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge, og stortingsmeldingen "Politimeldingen - et politi for fremtiden" ble lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. juni 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 29 (2019-2020)
Politimeldingen – et politi for fremtiden
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 30 (2019-2020)
En innovativ offentlig sektor
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2020 til lov om endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19).
Lovvedtak 153 (2019-2020)  Lov nr. 96

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)
Lovvedtak 130 (2019-2020)  Lov nr. 97
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).
Lovvedtak 131 (2019-2020)  Lov nr. 98
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2020 til lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).
Lovvedtak 152 (2019-2020)  Lov nr. 99

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2020 til lov om endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).
Lovvedtak 151 (2019-2020)  Lov nr. 100

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2020 til:
lov om endring i eigedomsskattelova
Lovvedtak 141 (2019-2020)  Lov nr. 101

lov om endring i folketrygdloven
Lovvedtak 142 (2019-2020)  Lov nr. 102

lov om endring i skatteloven
Lovvedtak 143 (2019-2020)  Lov nr. 103

lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven
Lovvedtak 144 (2019-2020)  Lov nr. 104

lov om endring i skattebetalingsloven
Lovvedtak 145 (2019-2020)  Lov nr. 105

lov om endring i tolloven
Lovvedtak 146 (2019-2020)  Lov nr. 106

lov om endring i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 147 (2019-2020)  Lov nr. 107

lov om endring i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 148 (2019-2020)  Lov nr. 108

lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven
Lovvedtak 149 (2019-2020)  Lov nr. 109

lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)
Lovvedtak 150 (2019-2020)  Lov nr. 110

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.).
Lovvedtak 111 (2019-2020)  Lov nr. 111
Loven trer i kraft 1. september 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2020 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i
bevegelsesfrihet mv.)
Lovvedtak 154 (2019-2020)  Lov nr. 112
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2, jf. loven § 1-5 nr. 2, gis forlenget anvendelse fra 6.juli 2020 til 6. august 2020 for å håndtere koronautbruddet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2020 til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag).
Lovvedtak 156 (2019-2020)  Lov nr. 113
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak av 19. juni 2020 til lov om endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen).
Lovvedtak 155 (2019-2020)  Lov nr. 114
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 136 (2019-2020)  Lov nr. 115
Delt ikraftsetting av midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 53 om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven kapittel 1 trer i kraft 1. august 2020.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet
Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua fastsettes.

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om vern av Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune, Trøndelag fylke fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrifter om vern av de marine verneområdene Innervisten, Nordfjorden, Karlsøyfjorden, Kaldvågfjorden og Innhavet, Rossfjordstraumen, Rystraumen og Ytre Karlsøy fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde i Alver og Austrheim kommunar, Vestland fylke blir fastsett.
(Nyhetssak)

Forskrifter om vern for 30 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Trøndelag fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om oppheving av forskrift 22. november 1974 nr. 4 om fredning av Femundsmarka nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 3 første ledd annet punktum til Finansdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet
Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 a delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet for endringer i covid-19-forskriften.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte § 13 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet i saker som gjelder overlevering etter lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre §§ 12 og 15.

5. Styrer og utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av lovutvalg for gjennomgang av trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Leder:
Halvard Haukeland Fredriksen, professor, Bergen

Øvrige medlemmer:

  1. Eyvin Sivertsen, lagdommer, Oslo
  2. Hilde Kristin Ellingsen, advokat, Oslo
  3. Marianne Nergaard Magnus, tingrettsdommer, Vågan
  4. Essi Rentola, direktør, Helsinki

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Medlemmer til styret:
Pensjonist Ellen Seip, Oslo (leder)
Administrerende direktør Sverre Helno, Oslo (nestleder)
Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
Administrerende direktør Trine Stensen, Lillestrøm
Advokat Solveig Løhaugen, Kristiansand
Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Bergen

Varamedlemmer til styret (i rekkefølge):
Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum
Politisk rådgiver Marte Haabeth Grindaker, Oslo
Daglig leder Kari Randen, Ål

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:
Seniorrådgiver Dag Andreas Fedøy, Nordre Follo
Leder av helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen, Tromsø
Pensjonist Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Advokat Anders Anundsen, Larvik
Selvstendig næringsdrivende Trine Noodt, Alta
Pensjonist Marit Nybakk, Oslo
Nestleder Kriss Wenche Rokkan Iversen, Harstad
Rådgiver Ole Magne Omdal, Kristiansand
Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard, Kristiansund
Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
Advokat Marianne Rodvelt, Grimstad
Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal
Forskningsleder Guro Irene Ødegård, Oslo

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
Regiondirektør Veronica Mikkelborg, Narvik
Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø
Samfunnsanalytiker Ida Gudding Johnsen, Bodø
Markedssjef Bernt Sverre Mehammer, Oslo
Pensjonist Tore Nordtun, Stavanger
Ordfører Mona Murud, Alvdal

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer og gjenoppnevning av medlemmer til Innstillingsrådet for dommere:

Oppnevning av jordskifterettsleder Axel Bjørklid som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2024.

Oppnevning av at kst. jordskifterettsleder Guro Bryggen som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2024.

Oppnevning av sorenskriver Jens Morten Nesseth som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. september 2020 til og med 31. august 2024.

Oppnevning av lagdommer Sissel Elnan Finstad som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2024.

Oppnevning av grunnerverver Nina Gilberg som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2024.

Oppnevning av lagdommer Kjersti Lund som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2024.

Gjenoppnevning av advokat Magnhild Pape Meringen som medlem Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2024.

Gjenoppnevning av viserektor Terje Erik Bjelle som medlem i Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2020 og til og med 31. oktober 2024.

Klima- og miljødepartementet
Oppnemning av eit teknisk berekningsutval for klima som skal foreslå metodar for berekning av klimaeffekt av statsbudsjettet og metode for tiltaks- og verkemiddelanalyser for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023.

Professor Knut Einar Rosendahl (leiar), Nordre Follo
Forskingsleiar Anne Madslien, Oslo
Forskingsleiar Taran Fæhn, Oslo
Forskingsleiar Steffen Kallbekken, Oslo
Professor Erik Øiolf Sørensen, Bergen
Professor Mette Helene Bjørndal, Alver
Professor Asgeir Tomasgard, Trondheim
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av en kommisjon (Personvernkommisjonen) som skal vurdere personvernets stilling i Norge.

John Arne Moen, sjefredaktør, Steinkjer (leder)
Tor-Aksel Busch, pensjonist, Askim
Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, Oslo
Trude Haugli, professor, Tromsø
Haakon Hertzberg, assisterende direktør, Drammen
Marianne Høyer, nemndsleder, Trondheim
Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør, Oslo
Toril Nag, konserndirektør, Sandnes
Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Oslo
Jill Walker Rettberg, professor, Bergen
Helge Veum, stabssjef, Ålesund
Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
Oddhild Aasberg, juridisk seniorrådgiver, Brønnøysund
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i mineralloven.

Ernst Nordtveit, professor, Bergen, leder av utvalget
Rune Sverre Fjellheim, direktør, Karasjok
Frode Michal Nilsen, konsernsjef, Andøy
Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Oslo
Jøril Mæland, førsteamanuensis, Bergen
Knut Aasly, førsteamanuensis, Brisbane, Australia (til juli 2020)
Riikka Aaltonen, gruveoverinspektør, Helsingfors
(Nyhetssak)

6. Klagesaker m.v.

Kulturdepartementet
Klage fra Den norske Forfatterforening over Kulturdepartementets vedtak av 1. april 2020 om godkjenning av Forfatterforbundet som avtalelisensutløsende organisasjon tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Øygarden kommune på Olje- og energidepartementets vedtak 5. mars 2020 om fordeling av vedlikeholdsansvar for dam Storavatn i Øygarden kommune. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Sunniva Flakstad Ihle gis med virkning fra 1. juli 2020 avskjed i nåde som statssekretær for statsminister Erna Solberg. 

Politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth utnevnes med virkning fra 1. juli 2020 til statssekretær for statsminister Erna Solberg.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Trygve Bendiksby til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Andreas Løvold til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Torill Johansen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lena Hasle til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kristian Netland til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver John Mikal Kvistad til hjemmebasert ambassadør for Øst-Europa, Sentral-Asia og regionale organisasjoner med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av fagdirektør Silje Aslaksen til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet
Åremålsbeskikkelse av assisterende fylkesmann Trond Rønningen som direktør i Forbrukertilsynet for en periode på seks år med tiltredelse 1. januar 2021.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Jens Olav Sæther til førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter og statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø og konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av direktør Georg Bryn til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av seniorrådgiver Anne Thea Enger Gervin som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til fast innehaver gjeninntrer stillingen, dog ikke utover ett år.

Åremålsbeskikkelse av senior stabsoffiser Jens-Arne Høilund til grensekommissær for en periode på tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av juridisk direktør Pål Wien Espen som direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av fagdirektør Nils Øyvind Bergset til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor
Fastsettelse av instruks om tilgang til opplysninger for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen).   

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat og om oppheving av forordning (EF) 764/2008.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2020/699 om midlertidige tiltak med hensyn til generalforsamlinger i europeiske allmennaksjeselskaper (SE-selskaper) og europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1991 om endring av forordningene (EU) 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og (EU) 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020.

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av kvalitetsnorm for villrein.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Tildeling av medaljen for edel dåd i gull til pakistansk statsborger Muhammad Rafiq for hans handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum 10. august 2019.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til norsk statsborger Mohammad Iqbal for hans handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum 10. august 2019.

Olje- og energidepartementet
Småkraft AS gis tillatelser til regulering av Foldvikvatnet og bygging av Nedre Foldvik kraftverk og Øvre Foldvik kraftverk i Gratangen kommune.
(Nyhetssak)

Kraftverkene i Orkla DA gis tillatelse til å endre manøvreringsreglementet for Orkla- og Granavassdraget.