Historisk arkiv

Vil ha lønnsom og bærekraftig mineralvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Samtidig sender Nærings- og fiskeridepartementet forslag til forbedringer i loven på høring allerede nå.

OPPDATERT INFO 7. SEPTEMBER 2021:

Ny frist for levering av NOU: 1. juli 2022

Minerallovutvalget har fått utsatt frist for overlevering av NOU om endringer i mineralloven. Fristen utsettes fra 1. desember 2021 til 1. juli 2022. 

 

 

– Mineralloven skal legge til rette for lønnsom mineralvirksomhet, og for at etablering skjer på en fremtidsrettet og bærekraftig måte, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det offentlige utvalget skal komme med forslag til hvordan mineralloven, som er fra 2010, kan videreutvikles og moderniseres. Flere av temaene krever grundige vurderinger og berører flere fagområder og interesser. Utvalget har derfor et bredt mandat, samt representanter fra mineralnæringen og samiske organisasjoner. Innstillingen skal leveres 01.12.2021.

Utvalgets mandat og sammensetning finner du her.

Sender loven på høring

Det er allerede muligheter til forenklinger og forbedringer på mer avgrensede områder i loven. For å få på plass slike justeringer i loven raskt, sendes det i dag ut et høringsnotat med tre måneders frist. I det foreslår Nærings- og fiskeridepartementet blant annet et generelt krav til nødvendige kvalifikasjoner for all mineralvirksomhet.

Departementet foreslår også en adgang til overdragelse av driftskonsesjon innenfor visse rammer, noe som vil være en forenkling for næringslivet og bidra til raskere saksbehandling hos Direktoratet for mineralforvaltning.

- Forslagene vi sender på høring i dag bidrar til forenklinger for mineralnæringen, som muligheten til å overdra konsesjoner. Vi foreslår også innføring av et generelt kvalifikasjonskrav som vil bidra til forsvarlig drift, mer profesjonelle aktører og som vil bidra til økt tillit til næringen, sier næringsministeren.

Det foreslås også at tiltakshavers varslingsfrist utvides til tre måneder før arbeidene settes i gang. Dette vil gi berørte parter mer tid til å ivareta sine interesser, og skal virke konfliktdempende.

Høringsnotatet finner du her.