Historisk arkiv

Avgjørelser i syv småkraftsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Småkraft AS har i statsråd i dag fått tillatelse til å bygge Øvre Foldvik kraftverk og Nedre Foldvik kraftverk med regulering av Foldvikvatnet i Gratangen kommune.

Tiltakene vil bidra med en årlig, regulerbar energiproduksjon på om lag 25,1 GWh. Foldvikelva har vært utnyttet til kraftproduksjon tidligere. Utbyggingen vil bidra til å forbedre nettsituasjonen i denne delen av Gratangen kommune.

Olje- og energidepartementet avslo først søknaden fra Småkraft AS. I forbindelse med klagebehandlingen er det kommet ny informasjon om fordelingen av kostnadene ved utbygging av nettet. I den kongelige resolusjonen er det lagt til grunn at fordelene ved utbyggingen nå vil være større enn ulempene.

Utbyggingen av Foldvikelva vil ha ulemper for blant annet reindrift og naturmangfold. Det er pålagt avbøtende tiltak for å redusere ulempene for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Departementet har i dag også fattet vedtak i fem småkraftsaker i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Vestland, Vestfold og Telemark og Agder. 

Korselva kraftverk i Hammerfest kommune

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Korselva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig kraftproduksjon på om lag 24,3 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for reindrift, landskap og naturmangfold, og at en utbygging til en relativt høy kostnad ikke kan forsvare ulempene av tiltaket.

Stjernevatn kraftverk i Alta kommune

Departementet har avslått søknaden om bygging av Stjernevatn kraftverk. NVE innstilte opprinnelig på konsesjon. Kraftverket ville bidratt med en årlig kraftproduksjon på om lag 7,8 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for reindrift, landskap, friluftsliv andre interesser, og at en utbygging med begrenset produksjon til en relativt høy kostnad ikke kan forsvare ulempene av tiltaket.

Silåga kraftverk i Rana kommune

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Silåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig kraftproduksjon på inntil 6 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for naturmangfold og andre interesser, og at en utbygging med begrenset produksjon til en svært høy kostnad ikke kan forsvare ulempene av tiltaket.

Folkedal II kraftverk i Voss herad

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Folkedal II kraftverk med overføring av Kvanndalselva i tidligere Granvin herad. Kraftverket ville bidratt med en årlig kraftproduksjon på om lag 26,5 GWh. Departementet mener at en utbygging med overføring av Kvanndalselva ville medført for store ulemper for naturmangfoldet. Det er herunder lagt vekt på hensynet til sjøørret.

Steinsvassåne kraftverk med regulering av Steinsvatn i kommunene Fyresdal og Åmli

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Steinsvassåne kraftverk med regulering av Steinsvatn. Kraftverket ville med reguleringen ha bidratt med en årlig, begrenset kraftproduksjon på inntil 2,5 GWh, herunder økt produksjon i det eksisterende Soks kraftverk. Departementet mener at en utbygging ville ha medført for store ulemper for landskap, friluftsliv og naturmangfold.