Historisk arkiv

Politiet i endring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen om politiet.

– Helt siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikter er mye på riktig vei. Med politimeldingen peker regjeringen ut kursen for hvordan politiet skal møte morgendagens kriminalitet, sier statsminister Erna Solberg.

Meldingen gir også status på politireformen og oppfølgingen av beredskapsevnen etter 22. juli 2011 (Gjørv-kommisjonen).

– Vi trenger et politi som er rustet til å forhindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg, og politimeldingen viser at politiet står bedre rustet nå enn tidligere. Nå inviterer vi Stortinget til en diskusjon om hvordan vi kan bekjempe kriminalitet på en effektiv måte også i årene som kommer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Meldingen slår fast at:

 • Regjeringen vil satse mer på bekjempelse av den mest alvorlige kriminaliteten, som drap, seksuallovbrudd og vold i nære relasjoner.
 • Regjeringen vil ha lengre lagring av IP-adresser for å bekjempe vold og overgrep mot barn på nett.
 • Vi skal ha en nasjonal grunnbemanning på 2 politifolk per 1000
 • Generalistprinsippet i politiutdanningen skal ikke rokkes ved
 • Den videre styrkingen av politiet skal skje ute i distriktene.
 • Politiet skal være synlig og tilstedeværende der det er behov.
 • Forbedringsarbeidet på straffesaksområdet skal fortsette.
 • Satsningen på barn og unge fortsetter.
 • Samarbeidet mellom politiet og kommunene skal videreutvikles. Kommunene er en nøkkelfaktor i det forebyggende arbeidet og målet er samarbeidsavtaler med alle kommuner.
 • Styrkingen av politiets arbeid med nasjonal sikkerhet, herunder styrking av beredskapsressursene, fortsetter.
 • Ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviseres.
 • Politiansatte skal få rett til full erstatning for skader som oppstår under nødvendig trening
 • Bachelorutdanningen ved Politihøgskolen skal fortsatt være bærebjelken i rekrutteringen til politiet, men det er også behov for å rekruttere annen type kompetanse for å møte kriminalitetsutviklingen, som for eksempel ingeniører, økonomer og psykologer.

  Meld. St. 29 (2019–2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden