Offisielt fra statsråd 23. mai 2022

I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om samtykke til godkjenning av Finlands og Sveriges tiltredelse til Nato-traktaten av 1949. Det ble også lagt fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret 2022.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 23. mai 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 119 S (2021-2022)
Samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 120 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2022 til lov om endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett).
Lovvedtak 55 (2021-2022) Lov nr. 31
Loven trer i kraft 8. juli 2022.
Se punkt 5 Andre saker

3. Forskrifter

Samferdselsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).
(Nyhetssak)

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt.

4. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Øyvind Johan Kvalvik til generalmajor i Hæren og beordring i stilling som sjef investeringsavdeling Forsvarsmateriell. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 76/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet) og forordning (EU) 2019/2160 kan bli bindende for Norge.
Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser