Offisielt fra statsråd 28. september 2012

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et offentlig lovutvalg som skal foreta en fullstendig revisjon av adopsjonsloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. september 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet

Prop. 152 L (2011-2012)
Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Meld. St. 34 (2011-2012)
Nordisk samarbeid

Meld. St. 35 (2011-2012)
Sametingets virksomhet 2011
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Prop. 151 S (2011-2012)
Endringar i “Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 150 L (2011-2012)
Endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU av
16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)
(Pressemelding)

2. Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig lovutvalg som skal foreta en fullstendig revisjon av adopsjonsloven:

Professor dr. juris Karl Harald Søvig, Bergen, leder

Medlemmer:
Tingrettsdommer, Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
Advokat, Astrid Haram, Nesodden
Psykolog, spesialist i klinisk familiepsykologi, Kjersti Sandnes Vada, Trondheim
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi, Trond Indregard, Tromsø

3. Klagesaker m.v.

Arbeidsdepartementet

Klage fra Nordsjødykkeralliansen, over Arbeidsdepartementets avslag 5. mars 2012 på begjæring om innsyn i brev 17. januar 2003. Klagen tas ikke til følge.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra Stig Harby over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets vedtak 22. august 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dok. nr. 3 i sak 2011/1371. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Dagfinn Sundsbø gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Statssekretær Erik Lahnstein gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Marit Arnstad og utnevnes på ny som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold utnevnes som statssekretær for statsråd Jonas Gahr Støre.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad utnevnes som statssekretær for statsråd Marit Arnstad.

Statssekretær Eli Blakstad gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe.

Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul utnevnes til statssekretær for statsråd Ola Borten Moe.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Basseterre, St. Kitts og Nevis.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Seniorrådgiver Ellen Ur konstitueres som avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Frode Halgunset utnevnes til underdirektør i Forsvars-departementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingssjef/avdelingsoverlege Jan Fredrik Andresen åremålsbeskikkes som direktør ved Statens helsetilsyn for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet 

Avdelingsleder Randi Skirstad Grini åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse av traktaten av 24. februar 1976 om fred og samarbeid i Sørøst-Asia, som endret ved protokoller av 1987 og 1998.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet 2012 under kapittel 1500 post 01, overskrides med inntil 5 mill. kroner.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til André Skeie og Jon Steffensrud for redningsinnsats ved Utøya i Hole kommune 22. juli 2011.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Espen Naumann for redningsinnsats i regjeringskvartalet 22. juli 2011.