Offisielt fra statsråd 4. mars 2011

I statsråd i dag la Regjeringen fram Meld. St. 9 (2010-2011) om fullskala CO2-håndtering. Stortingsmeldingen omhandler regjeringens politikk for å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. mars 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 73 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Meld. St. 9 (2010-2011)
Fullskala CO2-håndtering
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater.

3.      Styrer, utvalg m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon til forhandlinger om nordisk samekonvensjon:

1.      Ekspedisjonssjef Petter J. Drefvelin (leder)
2.      Avdelingsdirektør Martin Sørby
3.      Seniorrådgiver Ingrid Aamodt
4.      Seniorrådgiver Audhild Schanche
5.      Seniorrådgiver Carl Erik Moksness
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere den langsiktige energiutviklingen, Energiutvalget:

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Stord (leder)
Advokat Marit Arnstad, Stjørdal (nestleder)
Hovedkasserer Ellen Stensrud, Oslo
Direktør Petter Brubakk, Vestby
Prosjektdirektør Raymond Robertsen, Hammerfest
Energi- og miljøkoordinator Bente H. Næss, Nittedal
Leder Lars Haltbrekken, Oslo
Assisterende direktør Kathrine Fog, Oslo
Bonde Eli Reistad, Sigdal
Ordfører Arne Vinje, Vinje
Konserndirektør Wenche Teigland, Bergen
Konserndirektør Steinar Bysveen, Bærum
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad, Trondheim
Fagdirektør Torstein Bye, Oslo
Seniorrådgiver Elizabeth Baumann Ofstad, Oslo
(Pressemelding)

4.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Terje Riis-Johansen gis etter søknad avskjed i nåde med virkning fra fredag 4. mars 2011 kl. 14.15.

Stortingsrepresentant Ola Borten Moe utnevnes til statsråd og overtar fra fredag
4. mars 2011 kl. 14.15 styret av Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Sigrid Hjørnegård gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen fra fredag 4. mars 2011 kl. 14.15.

Per Rune Henriksen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen og utnevnes som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe fra fredag 4. mars 2011 kl. 14.15. 
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Colombo, Hilde Haraldstad, utnevnes tillike til ambassadør i Male, Republikken Maldivene.

Avdelingsdirektør Asbjørn Eidhammer utnevnes til ambassadør i Lilongwe, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Svein Aass utnevnes til ambassadør i Beirut, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Haakon Stephen Bruun-Hanssen utnevnes til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Republikken Vanuatu, undertegnet i Canberra 13. oktober 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Republikken Marshalløyene, undertegnet i Singapore 28. september 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Republikken Liberia, undertegnet i Paris 10. november 2010.

Olje- og energidepartementet

Agder Energi Produksjon AS gis tillatelse til utvidelse av Iveland kraftverk i Iveland kommune i Aust-Agder.
(Pressemelding)