Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stortingsmelding om fullskala CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen legger i dag fram stortingsmelding nr 9 (2010-2011) om fullskala CO2-håndtering. Meldingen omhandler regjeringens politikk for å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2.

Regjeringen legger i dag fram stortingsmelding nr 9 (2010-2011) om fullskala CO2-håndtering. Meldingen omhandler regjeringens politikk for å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2. Arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad har en fremtredende rolle. Meldingen beskriver også denne teknologiens rolle i den globale energi- og klimapolitikken, arbeidet med CO2-håndtering i andre land, og Norges plass i det internasjonale bildet.

Les meldingen her

-CO2-håndtering kan spille en nøkkelrolle for å redusere verdens utslipp av klimagasser. Det er nødvendig med en bred og vedvarende internasjonal innsats for å utnytte mulighetene som denne teknologien kan gi. Norge er blant landene som går i front. Vi står overfor en krevende oppgave, som denne regjeringen legger store ressurser inn i, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Fullskala CO2-fangst
Planlegging av fullskala CO2-fangst på Mongstad har hittil vært en prosess der en både har arbeidet for å kvalifisere amin som teknologi for fangsten og starte prosjekteringen av selve fullskalaanlegget. Teknologikvalifiseringen har vist at det er behov for mer arbeid enn tidligere antatt for å være sikker på at fangstanlegget ikke vil skape negative effekter for helse eller miljø.

I stortingsmeldingen går regjeringen nå inn for.

  • at det åpnes for flere teknologier enn amin i det videre arbeidet
  • at planleggingsarbeidet justeres slik at en først gjennomfører teknologikvalifiseringen og deretter prosjekterer selve CO2-fangstanlegget.

-Bygging av fullskala CO2-fangst på Mongstad er svært viktig i regjeringens energi- og klimapolitikk. Derfor må vi være trygge på at prosjektet blir best mulig. Fullskalaanlegget er både et teknologisk nybrottsarbeid og et stort og komplekst industriprosjekt. I det justerte prosjektløpet tar vi konsekvensen av det. Vi får et mer robust prosjekt, og prosjekteringen vil bli basert på den teknologien som best oppfyller tekniske og miljømessige krav, sier Terje Riis-Johansen.

Formålet med teknologikvalifiseringen er å få sikkerhet for at teknologiene virker etter hensikten og kan tas i bruk uten uønskede helse- og miljøeffekter. Teknologikvalifiseringen er anslått til tre år. Prosjekteringsfasen anslås til to år. Hvis de helsemessige utfordringene ved aminteknologien løses før teknologikvalifiseringsfasen er over, blir spørsmålet om teknologivalg tatt opp umiddelbart. Dette kan bidra til raskere framdrift. Dagens informasjon tilsier at et samlet beslutningsgrunnlag vil kunne fremmes for Stortinget senest i 2016.

Aminteknologi har størst erfaringsgrunnlag. Det er likevel behov for økt kunnskap om eventuelle effekter på helse og miljø ved bruk av aminteknologi. Et viktig mål med kvalifiseringen av aminteknologi er å få sikkerhet for at teknologien kan tas i bruk uten uønskede helse- og miljøeffekter.

Gassnova skal ivareta statens interesser og oppgaver i planleggingen av fullskala anlegget på Mongstad. Gassnova skal også gjennomføre et utredningsarbeid for å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetene for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad.

Forskning, utvikling og testing
Byggingen av teknologisenteret på Mongstad (TCM) er nå 70 prosent ferdig. Neste år starter omfattende utprøving av to ulike fangstteknologier. Teknologiene skal testes på røykgass fra to ulike kilder, med avgasser som tilsvarer både kull- og gasskraft.

-Vi får stadig bekreftet at teknologisenteret er unikt i verdensmålestokk. Teknologileverandørene og partnerne har allerede lært mye fra TCM. Når testingen starter vil vi lære enda mer. Samtidig viderefører regjeringen satsingen på kompetanse- og teknologiutvikling gjennom CLIMIT-programmet, sier olje- og energiministeren.

Transport og lagring
Staten har ansvar for transport og sikker lagring av CO2 fra fullskalaanlegget på Mongstad. Gassnova og Gassco har gjort studier av lagringslokaliteter og rørledning fra Mongstad. Det utredes modeller for hvordan kompetansen i olje- og gassvirksomheten kan utnyttes i gjennomføringen av prosjektet. Deltakelse fra industrien vil være en ambisjon i dette arbeidet. Regjeringen vil fastsette juridisk rammeverk som regulerer transport og sikker lagring av CO2. Oljedirektoratet utarbeider atlas over lagringsmulighetene i Nordsjøen og Norskehavet.

- Norge ligger i kunnskapsfronten på sikker lagring av CO2 i geologiske formasjoner. Det er viktig å utnytte denne kompetansen i Mongstad-prosjektet, og å utvikle den videre med tanke på fremtidig lagring fra andre CO2-fangst prosjekter. I meldingen presenterer vi rammene for en slik utvikling, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.