Offisielt fra statsråd 4. desember 2015

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt en stortingsmelding om politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. desember 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 36 L (2015-2016)
Endringer i vergemålsloven m.m.

Meld. St. 13 (2015-2016)
Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Olje- og energidepartementet
Prop. 35 L (2015-2016)
Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. november 2015 til lov om fastsettelse av referanserenter.
Lovvedtak 3 (2015-2016)  Lov nr. 95
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. november 2015 til lov om endringer i finanslovgivningen mv.
Lovvedtak 4 (2015-2016)  Lov nr. 96
Loven trer i kraft 1. januar 2016, med unntak av del VI som trer i kraft straks og del XII §§ 6-10 og 6-11 som trer i kraft 1. juli 2016.

Ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven del VII. Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten § 14 trer i kraft 1. januar 2016.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen mv. fastsettes.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking § 2 andre ledd til Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra samme tidspunkt oppheves delegasjon av Kongens myndighet etter lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet
Klage fra Nuance 12. november 2015 på tildeling av tilskudd til utvikling av programvare på bokmål og nynorsk. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Utnevning av rådgiver Tina Engelsrud til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/719/EU om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal vegtrafikk og største tillatte totalvekt i internasjonal vegtrafikk i Fellesskapet. 

Olje- og energidepartementet
I medhold av industrikonsesjonsloven tillates Smisto Kraft AS å erverve de konsederte fallrettighetene til SKS Produksjon AS gitt ved kongelige resolusjoner av 2. mars 2012 og 27. mars 2015. Regulerings- og overførings-konsesjon tilknyttet vannfallene tillates overført til Smisto Kraft AS.

Tillatelsene gis på uendrede vilkår.
(Nyhetssak)