Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 6. februar 2015

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om klima og ny utslippsforpliktelse for 2030.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. februar 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 13 (2014-2015)
Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 57 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. juni 2014 nr. 52 om endring i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.
Lovvedtak 16 (2014-2015). Lov nr. 7.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep).
Lovvedtak 20 (2014-2015). Lov nr. 8. 

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 17. desember 1999 nr. 1457 om freding av Sørdalen som naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke.

4. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede endringer i hvitvaskingsregelverket:

 • professor dr. juris Jon Petter Rui, leder, Bergen
 • ekspedisjonssjef Amund Utne, Asker
 • spesialrådgiver Atle Roaldsøy, Tønsberg
 • seniorrådgiver Frank Hana, Førde
 • førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, Oslo
 • spesialrådgiver Kristin Holberg, Oslo
 • fagsjef Else-Cathrine Lund, Oslo
 • advokat Hege Stokmo, Oslo
 • advokat Susanne Munch Thore, Oslo
 • advokat Halvor E. Sigurdsen, Oslo

(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utredningsutvalg som skal gjennomgå voldsoffererstatningsordningen og vurdere behovet for endringer når det gjelder kompensasjon til skadelidte ved alvorlig kriminalitet mv.:

 • prorektor Ragnhild Helene Hennum, leder, Oslo
 • advokat Annichen Rye-Holmboe, Tromsø
 • tingrettsdommer Eirik Lereim, Trondheim
 • stiftelsesleder Ada Sofie Austegard, Grimstad
 • tingrettsdommer/avdelingsleder Torkjel Nesheim, Bærum

(Pressemelding)

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad utnevnes tillike til ambassadør i Suva, Fiji.

Avdelingsdirektør Morten Paulsen utnevnes til generalkonsul i Houston, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Camilla Høvding Blom utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kristin Enstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fagdirektør Siw Ellefsen utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Avdelingsdirektør Jan Olav Pettersen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Underdirektør Svein Wiiger Olsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Jordskifteoverrettsleder Magne Reiten konstitueres som jordskifteoverrettsleder ved Hålogaland jordskifteoverrett med tiltredelse umiddelbart og frem til og med
31. desember 2015.

6. Andre saker

Landbruks- og matdepartementet
Opprettelse av Norsk institutt for bioøkonomi som eget forvaltningsorgan administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1. juli 2015.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under «tildeling i forhåndsdefinerte områder 2014».

Godfarfoss Kraft AS gis tillatelse til bygging av Godfarfoss kraftverk i Numedalslågen i Nore og Uvdal og Hol kommuner.
(Pressemelding)

Endring av manøvreringsreglementet for Tokemagasinet i Kragerøvassdraget.

Til toppen