Offisielt fra statsråd 7. juni 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om næringspolitikk: «Mangfold av vinnere – Næringspolitikken mot 2020».

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. juni 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 40 (2012-2013)
Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 174 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Nærings- og handelsdepartementet

Meld. St. 39 (2012-2013)
Mangfold av vinnere
Næringspolitikken mot 2020
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Meld. St. 41 (2012-2013)
Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013)
Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Samferdselsdepartementet

Prop. 175 S (2012-2013)
E6 Halselv - Møllnes i Finnmark - styrings- og kostnadsramme
(Pressemelding)

Prop. 176 S (2012-2013)
Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka.
Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen – Ørje og Knapstad – Retvet i Østfold og Akershus
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri).
Lovvedtak 55 (2012-2013). Lov nr. 27
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv.
Lovvedtak 56 (2012-2013). Lov nr. 28
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)
Lovvedtak 64 (2012-2013). Lov nr. 29

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2013 til lov om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009).
Lovvedtak 48 (2012-2013).  Lov nr. 30

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven).
Lovvedtak 58 (2012-2013).  Lov nr. 31
Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) trer i kraft straks.
(Pressemelding)

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Trygve Slagsvold Vedum.

Erlend Grimstad utnevnes til statssekretær for statsråd Trygve Slagsvold Vedum.
(Pressemelding)


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Guatemala, Jan Gerhard Lassen, utnevnes tillike til ambassadør i Managua, Nicaragua.

Ambassadør i Guatemala, Jan Gerhard Lassen, utnevnes tillike til ambassadør i Tegucigalpa, Honduras.

Ambassadør i Guatemala, Jan Gerhard Lassen, utnevnes tillike til ambassadør i San Salvador, El Salvador.

Ambassadør i Guatemala, Jan Gerhard Lassen, utnevnes tillike til ambassadør i San José, Costa Rica.

Ambassadør i Guatemala, Jan Gerhard Lassen, utnevnes tillike til ambassadør i Belmopan, Belize.

Ambassadør i Guatemala, Jan Gerhard Lassen, utnevnes tillike til ambassadør i Panama By, Republikken Panama.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Heidi Kristin Langvik-Hansen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Kristin Langballe Myskja utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Rådgiver Peter Føllesdal Brown utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av et omforent memorandum mellom republikken Seychellenes regjering og kongeriket Norges regjering om vilkårene for overføring av mistenkte sjørøvere og væpnede ranere samt beslaglagte eiendeler til republikken Seychellene.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EF) nr. 81/2009 av 13. juli 2009 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Olje- og energidepartementet

SFE Produksjon AS gis tillatelse til bygging av Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk med reguleringer og overføringer i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)

 

Til toppen