Offisielt fra statsråd 8. juni 2012

I statsråd i dag ble politimester Marie Benedicte Bjørnland åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en periode på seks år. Det ble også lagt frem en stortingsmelding om barn på flukt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 127 L (2011-2012)
Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 128 S (2011-2012)
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 27 (2011-2012)
Barn på flukt
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Meld. St. 26 (2011-2012)
Den norske idrettsmodellen
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mai 2012 til lov om endringer i kirkeloven m.m.
Lovvedtak 58 (2011-2012)  Lov nr. 30
Loven trer i kraft 1. juli 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover.
Loven trer i kraft 11. juni 2012.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mai 2012 til lov om endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper).
Lovvedtak 52 (2011-2012)  Lov nr. 31
Loven trer i kraft 1. juli 2012.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler for lov 11. mai 2012 nr. 25 om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett).

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) og forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

4. Delegasjon av myndighet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
(Se pkt.7 Andre saker)

5. Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Hans Olav Bakås over Landbruks- og matdepartementets vedtak
2. februar 2012 om å godkjenne overdragelse av andel i Nystaul og Finsbu husbruksskog.  Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Programsjef Kjell Erik Øie utnevnes til statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Tore Hattrem utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Ole Terje Horpestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hans Ola Urstad utnevnes til ambassadør i Kuala Lumpur med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Assisterende departementsråd Eli Telhaug utnevnes til departementsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Njaal Segaard utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Aril Brandvik utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Politimester Marie Benedicte Bjørnland åremålsbeskikkes som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Politimester Tormod Bakke åremålsutnevnes til politimester i Hedmark politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/65/EF av 11. desember 2007 om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, og direktiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi
10. november 2011.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Foreldede bestemmelser på det kirkelige området oppheves/redigeres bort i følge vedlagte liste for så vidt som de faller utenfor Kongens tidligere anordningsmyndighet etter Grunnloven § 16. 

 1. 1848.10.06 nr. 0001: Forskrift om reglement for eksamen i samisk og finsk språk.
 2. 1877.07.13 nr. 0002: Res. ang. Ministerialbøgernes Indretning.
 3. 1877.07.24 nr. 0002: Cirk. ang. Kirkebøgernes Førelse.
 4. 1895.02.15 nr. 0010: Res. om Indhentelse af Erklæringer fra Biskoper m.fl. i forskjellige Anliggender vedk. Kirke og Skole.
 5. 1912.03.15 nr. 9158: Kongelig anordning om konfirmationen
 6. 1913.10.29 nr. 9157: Forskrifter om lægmænds forkyndelse ved de foreskrevne gudstjenester m.v.
 7. 1913.10.29 nr. 9160: Forskrifter om nadverdforvaltning utenfor kirkerne.
 8. 1920.10.08 nr. 8920: Forskrift om godkjenning av alterbok.
 9. 1927.06.10 nr. 8921: Res. om tillatelse til bruk av det av klokker D. M. Strømme konstruerte apparat for nadverdforvaltning ved alterkalk m.v.
 10. 1948.07.19 nr. 0001: Forskrift om helseattest ved tilsetting i presteembeter og -stillinger.
 11. 1948.12.17 nr. 01: Forskrift om prostelønn
 12. 1950.10.24 nr. 0001: Forskrift om bruk av salmebøker.
 13. 1955.02.18 nr. 0004: Forskrift om innføringsakt for prester.
 14. 1957.03.16 nr. 0002: Forskrift om verdisaker ved oppattgraving.
 15. 1957.06.22 nr. 01: Forskrift om fødsler, dødsfall og vigsler m.v.
 16. 1957.08.23 nr. 0001: Forskrift om ny samisk salmebok.
 17. 1959.07.16 nr. 0004: Forskrift om bruk av melodier til nadverdslovprisningen.
 18. 1960.09.09 nr. 01: Forskrift om geistlige embetsattester
 19. 1962.03.16 nr. 9159: Forskrifter om prestens medhjelper ved utdeling av nadverden i kirken.
 20. 1963.05.31 nr. 0013: Forskrift om bruk av tekster i trefoldighetstiden.
 21. 1966.01.28 nr. 0003: Forskrift om ritual for familiegudstjenester.
 22. 1974.05.10 nr. 0004: Forskrift om utvidelse av adgangen til å forrette i kirkelige handlinger.
 23. 1974.09.06 nr. 0006: Forskrift om forhøyelse av renten for utlån av Den norske kirkes landsfonds midler.
 24. 1975.02.14 nr. 9161: Forskrifter om fullmakt for dep. til å godkjenne midlertidige endringer i bruk av tekstbok og alterbok for Den norske kirke.
 25. 1977.09.16 nr. 9165: Forskrifter om liturgi for Høymessen i Den norske kirke.
 26. 1977.11.04 nr. 9166: Forskrifter om nye tekstrekker for Den norske kirke.
 27. 1981.02.27 nr. 9167: Forskrifter om godkjenning av ny ordning for gravferd i Den norske kirke. Delegering av fullmakt.
 28. 1981.03.27 nr. 9170: Forskrifter om høymesseliturgien - adgang til å benytte liturgien etter alterboken av 1920.
 29. 1981.04.24 nr. 9168: Forskrifter om ny ordning for dåp i høymesse eller annen gudstjeneste.
 30. 1981.06.05 nr. 9169: Forskrifter om ny ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester.
 31. 1982.12.17 nr. 1751: Godkjenning av ny ordning for familiegudstjeneste i Den norske kirke. Delegering av fullmakt.
 32. 1988.01.15 nr. 0015: Fullmakt for Kirke- og undervisningsdepartementet til å samtykke i at prester ordinert i andre lutherske kirkesamfunn utfører prestetjeneste i Den norske kirke.
 33. 1990.10.19 nr. 4311: Delegering av myndighet til Kirke- og kulturdepartementet etter Grunnloven § 16.
 34. 1990.10.26 nr. 0880: Fastsettelse av felles veiledninger til alterboken.
 35. 1991.10.25 nr. 0674: Delegering av myndighet til Kirkemøtet etter Grunnlovens § 16.
 36. 1993.09.10 nr. 0851: Delegering av myndighet til å fastsette endringer i tjenesteordningen for proster.
 37. 1999.11.19 nr. 1579: Særskilte prekentekster for 2001 og 2002.

(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)