Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 1. mars 2019

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Muligheter for alle - fordeling og sosial bærekraft" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. mars 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 47 LS (2018-2019)
Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 48 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Meld. St. 13 (2018-2019)
Muligheter for alle
Fordeling og sosial bærekraft
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 34 om endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet). Loven trer i kraft 1. april 2019.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. februar 2019 til lov om register over reelle rettighetshavere.
Lovvedtak 38 (2018-2019)  Lov nr. 2

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. februar 2019 til lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning.
Lovvedtak 41 (2018-2019)  Lov nr. 3
Loven trer i kraft straks.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. januar 2019 om endring i inndelingslova.
Lovvedtak 37 (2018-2019)  Lov nr. 4

3. Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) mv. fastsettes.

Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Styrer og utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 til 28. februar 2022:

I. Som faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongberg, leder
Seniorforsker Erling Barth, Oslo
Dr. juris Gøril Bjerkan, Bærum (ny)

II. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:
1. nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik, Bærum (ny)
Personlige varamedlemmer:
2. nestleder i LO Roger Haga Heimli, Bergen (ny)
1. sekretær i LO Julie Lødrup, Oslo (ny)
LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum
LO-sekretær Kristin Sæther, Trondheim (ny)

III. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:
Forhandlingsdirektør i NHO Rolf Negård, Oslo
Personlige varamedlemmer:
1. Advokat i NHO Margrethe Meder, Oslo (ny)
2. Advokat i NHO Jon Fladby Claudi, Oslo (ny)
3. Advokat i NHO Gro Øien, Rælingen (ny)

IV. Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:
Leder i LO Stat Egil André Aas, Ullensaker (ny)
Personlig varamedlem:
Leder i Norsk Tjenestemannslag Kjersti Barsok, Oslo (ny)

V. Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:
Statens personaldirektør Gisle Norheim, Asker
Personlige varamedlemmer:
1. Avdelingsdirektør Yvonne Larsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo
2. Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Finansdepartementet, Oslo
3. Avdelingsdirektør Solveig Nowacki, Justis- og beredskapsdepartementet, Bærum (ny)
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Canberra, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Nukualofa, Tonga.

Utnevning av ambassadør i Nairobi, Elin Bergithe Rognlie, tillike til ambassadør i Victoria, Republikken Seychellene.

Utnevning av avdelingsdirektør Frode Overland Andersen til ambassadør i Aten, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Jens Erik Grøndahl til ambassadør i Prishtina, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Helene Sand Andresen til ambassadør i Tbilisi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Siv Kaspersen til ambassadør i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av statsadvokat Asbjørn Eritsland som førstestatsadvokat og embetsleder ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. juli 2019 og inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2022.

Forlenget beskikkelse av seksjonssjef Marianne Bækken Granlund, seniorrådgiver Arild Hjelmervik og seniorrådgiver Cecilie Østen som nemndledere i Utlendingsnemnda i inntil seks måneder. 

Klima- og miljødepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Ellen Hambro som direktør for Miljødirektoratet for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Anne Line Wold til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

Oppnevning av statsråd Iselin Nybø som settestatsråd for statsråd Trine Skei Grande ved behandling av saker Kulturdepartementet får til behandling hvor statsråd Skei Grande på grunn av sin relasjon til Alfred Bjørlo er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet. 
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet), kan bli bindende for Norge.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Eivindssøn Astrup og statssekretær Jens Frølich Holte, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådene i Verdensbanken og Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og statssekretær Aksel Jakobsen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådene i Verdensbanken og Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur.

Statssekretær Jens Frølich Holte, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som norsk medlem av Rådene i Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Aksel Jakobsen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av Rådene i Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

Kulturdepartementet
Det blir stilt statleg forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med oppdatert verksliste vedlagt søknad 25. september 2018 for utstillinga «Gustav Vigeland og hans franske samtidige».

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under «tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018».

BKK Produksjon AS gis tillatelser i forbindelse med overføringer til Evanger kraftverk og bygging av småkraftverk i Voss kommune.
(Nyheitssak)

BKK Produksjon AS gis tillatelser i forbindelse med bygging av bekkeinntak og overføringer til Evanger kraftverk i Voss kommue.
(Nyheitssak)

Til toppen