Offisielt frå statsrådet 13. august 2021

I statsrådet i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gjere ei heilskapleg utgreiing av dei ulike vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet i 2050.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 13. august 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 225 S (2020-2021)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) og forordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter

2. Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. august 2021 til og med 14. september 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om tildeling av tilskudd i henhold til Stortingets budsjettvedtak kap. 1429, post 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79 fastsettes.

4. Styrer og utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av et utvalg for helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

Leder
Ingunn-Sofie Aursnes, pensjonist, Oslo

Øvrige medlemmer
Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis, Kristiansand
Jussi Eirik Pedersen, lagdommer, Tromsø
Omar Salem Rathore, advokat, Oslo
Erik Stene, fagdirektør, Steinkjer
Anneli Bendiksen, advokat, Tromsø
Ruth-Louise Osborg, tingrettsdommer, Ålesund
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Oppnemning av eit offentleg utval som skal gjere ei heilskapleg utgreiing av dei ulike vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet i 2050.

Sjølvstendig næringsdrivande Martin Skancke, Oslo (leiar)
Strategidirektør Tonje Foss, Trondheim
Professor Ola Kvaløy, Stavanger
Direktør Kristin Halvorsen, Oslo
Seniorrådgjevar Marianne Hansen, Steigen
Rektor Klaus Mohn, Sandnes
Forskar Gro Sandkjær Hanssen, Oslo
Teknologileiar Lars Petter Maltby, Arendal
Berekraftssjef Camilla Skjelsbæk Gramstad, Nordre Follo
Divisjonsdirektør Audun Korsæth, Ringsaker
Forskingssjef Signe Nybø, Trondheim
Forskingsformidlar Eirik Newth, Oslo
Professor Erik Trømborg, Kongsberg
Student Mari Hasle Einang, Oslo
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal utrede tilgangen til norsk tegnspråk i ulike sektorer.

Hilde Haualand, professor, Oslo (leder)
Joseph Murray, professor, Ål
Torill Ringsø, ph.d.-student, Trondheim
Brita Fladvad Nielsen, førsteamanuensis, Trondheim
Arnstein Overøye, lærer, Stavanger
Sissel Gjøen, miljøterapeut, Oppegård
Hilde Sollid, professor, Tromsø
Rune Anda, pensjonist, Bergen
Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Oslo
Camilla Høiberg, kirkeverge, Oslo  
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal vurdere og foreslå integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere.

Arnfinn Midtbøen (leder) (Oslo), førsteamanuensis
Johan Fredrik Rye (Trondheim), professor
Anne Mette Ødegaard (Oslo), seniorforsker
Knut Røed (Viken), seniorforsker
Eugene Guribye (Bergen), forsker 1
Janis Umblijs (Oslo), forsker II
Gunvor Ulstein (Ulsteinvik), styreleder
Marie Florence Moufack (Trondheim), styreleder
Leïla Rezzouk Rossow (Bergen), daglig leder
Børre Krudtå (Tromsø), divisjonsdirektør
Cathrine Stavnes (Bodø), direktør
Anne-Marit Presterud (Bergen), etatsdirektør
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Oppnevning av inntektsutvalg for jordbruket.

Leder
Professor Ola Honningdal Grytten, Bergen

Medlemmer
Professor Jon Olaf Olaussen, Malvik
Spesialrådgiver Ann Lisbet Brathaug, Oslo
Sivilagronom Leif Forsell, Ås
Førsteamanuensis Irena Kustec, Bodø
Sivilagronom Håvard Bjørgen, Stange
Konserndirektør Eli Reistad, Sigdal
Bonde Olaf Godli, Lunner
Seniorrådgiver Siri Voll Dombu, Oslo
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Finnmark Kraft AS på Olje- og energidepartementets vedtak av 23. juni 2020 om avslag på søknad om tillatelse til bygging av Stjernevatn kraftverk i Alta kommune. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av spesialrådgiver Unni Kløvstad til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Tone Tinnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Line Kristin Erdvik som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer, og inntil fire år fra tiltredelsesdato.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Liv Dahlen Annexstad til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av tingrettsdommer Bente LaForce til nestleder ved Østre Innlandet tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Erik Nord til jordskiftelagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Frank Schmidt til nestleder ved Haugaland og Sunnhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Audhild Pauline Ulvang til nestleder ved Midtre Hålogaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Anja Bech til nestleder ved Romerike og Glåmdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Tarjei Ræder Breivoll til nestleder ved Salten og Lofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Inger-Marie Landfald til nestleder ved Søndre Østfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Dag Bjørvik til sorenskriver ved Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert nestleder Ørjan Grønlid til nestleder ved Sør-Rogaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Axel Bjørklid til jordskifterettsleder ved Vestre Viken jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert visepolitimester Arne Hammer som visepolitimester i Nordland politidistrikt fra 13. august 2021 og inntil videre, dog ikke utover 13. februar 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert førstestatsadvokat/embetsleder Hilde Stoltenberg som førstestatsadvokat/embetsleder ved Nordland statsadvokatembete fra 1. september 2021 og inntil videre, dog ikke ut over 31. august 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av marin dekan Nils Gunnar Kvamstø som direktør i Havforskningsinstituttet i seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)