Offisielt frå statsrådet 15. mars 2019

I statsrådet i dag er det fastsett forskrifter om vern for skogområder i Aust-Agder, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Nordland.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. mars 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 53 L (2018-2019)
Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 54 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 15 (2018-2019)
Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2019 til lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven).
Lovvedtak 42 (2018-2019)  Lov nr. 6

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Aust-Agder, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Nordland fastsettes i samsvar med framlagte forslag.
(Nyheitssak)

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av daglig leder Loveleen Rihel Brenna som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 25. mars 2019 til og med 24. mars 2023.

Oppnevning av seniorrådgiver Frode Svartvatn som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 25. mars 2019 til og med 24. mars 2023.

5. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Ansgar Sørbø på Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak av 19. desember 2018 om å omgjøre Fylkesmannen i Vestfolds vedtak av 29. mai 2018, tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Einar H. Giæver over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 26. oktober 2018 om å gi tillatelse til akvakultur av makroalger til Lyngsskjellan på lokalitet Kjempebakken i Nordreisa kommune. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i den tiden statsråd Tor Mikkel Wara har permisjon.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Signe Brudeset til ambassadør i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Haakon Blankenborg til ambassadør i Zagreb, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Gunn Elisabeth Håbjørg til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Geir Dalene og seniorrådgiver Linda Thorsted Stenersen til tingrettsdommere ved Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Guro Vale Kvavik til lagmann ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Bjørn Erik Serkland til tingrettsdommer ved Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Tor Christian Carlsen som sorenskriver ved Stavanger tingrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av jordskiftedommer Guro Bryggen som jordskifterettsleder ved Østfold jordskifterett i to år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Anne-Kristine Hagli som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juni 2019 til og med 31. mai 2021.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av fagdirektør Are Lindegaard til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.