Offisielt frå statsrådet 18. juni 2010

I statsråd i dag er Henrik Bull og Ragnhild Noer utnemnde til nye dommarar i Høgsterett.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. juni 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 21 (2009-2010)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 145 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis, undertegnet i Paris 24. mars 2010

Prop. 146 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene, undertegnet i Paris 24. mars 2010

Prop. 147 S (2009-2010)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Prop. 148 S (2009-2010)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Prop. 149 S (2009-2010)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Prop. 150 S (2009-2010)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Justis- og politidepartementet

Prop. 151 L (2009-2010)
Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådningssaker o.a.)
(Pressemelding)

Prop. 153 LS (2009-2010)
Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og vedtak om samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 152 L (2009-2010)
Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven og barnelova (tilpasninger i Haag-konvensjonen av 2007).
Lovvedtak 57 (2009-2010). Lov nr. 23.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endring i legemiddelloven.
Lovvedtak 68 (2009-2010). Lov nr. 24.
Loven trer i kraft 1. juli 2010.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).
Lovvedtak 61 (2009-2010). Lov nr. 25.

De deler av lov 10. juni 2005 nr. 49 om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon), som ikke ble satt i kraft ved kongelig resolusjon 2. september 2005 nr. 965, trer i kraft straks.

Stortingets vedtak 27. mai 2010 om endringer av Grunnloven §§ 30, 61, 100 og 106 kunngjøres.

Kommunal- og regionaldepartementet

Delt ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Loven trer i kraft fra 1. juli 2010 med unntak av § 23-7 første ledd andre punktum,
§ 24-1 første ledd andre setning bokstav a og § 24-2 som trer i kraft 1. juli 2011. Fra 1. juli 2010 settes endringene i kapittel 15 fastsatt i lov 27. juni 2008 nr. 71 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) i kraft. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kapittel VIII – XXI, samt §§ 6, 21 og 32, oppheves fra samme tidspunkt. Frem til 1. juli 2011 er installasjon av nytt ildsted unntatt fra krav om søknad og tillatelse, jf. § 20-1 første ledd bokstav f, dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. juni 2010 til lov om endringer i barnehageloven.
Lovvedtak 59 (2009-2010). Lov nr. 26.
Loven trer i kraft 1. august 2010.

Ikraftsetting av lov 19. desember 2008 nr. 119 om endring i barnehageloven.
Loven trer i kraft 1. august 2010

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.
Lovvedtak 67 (2009-2010). Lov nr. 27.   
Loven trer kraft fra 1. juli 2010.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 19. desember 2003 nr. 1618 om unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for bestemte grupper av arbeidstakere.

Kunnskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 19. mars 2004 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

 4.      Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 16 – 33 legges til Kommunal- og regionaldepartementet. Den myndighet som er tillagt departementet i kapittel 15 legges til Miljøverndepartementet.
(Sjå pkt. 3 Sanksjonar og iverksetjingar)

Miljøverndepartementet

Den myndigheten som i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 28 fjerde ledd er tillagt Kongen, delegeres til Miljøverndepartementet når det gjelder myndighet til å gi forskrifter om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip.
Delegasjonen trer i kraft straks.

5.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for utredning av ny våpenlov (våpenlovutvalget):

Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vardø, leder
President i Det frivillige Skyttervesen Hans O. Kveli, Trondheim, medlem
President i Våpenrådet Randulf W. Tønnesen, Kristiansand, medlem
Jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund Vidar Nilsen, Nedre Eiker, medlem
Politiinspektør Astrid Elisabeth Nilsen, Tromsø, medlem
Seksjonssjef Steinar Talgø, Oslo, medlem
Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg, medlem
Førstekonsulent Øivind Fredlund, Oslo, medlem
(Pressemelding)

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Espen Barth Eide gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Grete Faremo med fratredelse fra 28. juni 2010.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen med fratredelse fra 28. juni 2010.

Statssekretær Espen Barth Eide utnevnes til statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre med tiltredelse fra 28. juni 2010.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen utnevnes til statssekretær for statsråd Grete Faremo med tiltredelse fra 28. juni 2010.
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Eirik Annexstad utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer i EFTA-domstolen Henrik Bull og lagdommer Ragnhild Noer utnevnes til dommere ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert førstelagmann Ola Dahl utnevnes til førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kirsti Elisabeth Guttormsen konstitueres som statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra den dato Justis- og politidepartementet bestemmer til og med 31. desember 2011.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Brita Slettemark utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Rigmor Aasrud oppnevnes som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm til å behandle saker knyttet til anskaffelse av forskning, utredninger og lignende der Fafo eller en aktør som kontrolleres av Fafo er en aktuell tilbyder og i saker som gjelder Mølla Kompetansesenter.  
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale om frihandel mellom EFTA-statene og Peru med tilhørende vedlegg.
Undertegning av avtale om landbruk mellom Norge og Peru.

Undertegning av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ukraina med tilhørende vedlegg.
Undertegning av landbruksavtalen mellom Norge og Ukraina.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Russland om forlengelse med inntil ett år – til 1. juli 2011 – av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet (Gråsoneavtalen).
Dette gjelder dog slik at avtalen faller bort fra samme dato som ikrafttredelsen av en avtale mellom Norge og Russland om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet dersom dette finner sted før ettårsperioden er utløpt.