Offisielt frå statsrådet 28. januar 2022

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnt medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2025.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 28. januar 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 56 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (midlertidig stønad til jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. januar 2022 til lov om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 34 (2021-2022) Lov nr. 1

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. januar 2022 til lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien).
Lovvedtak 32 (2021-2022) Lov nr. 2
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. januar 2022 til lov om endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall).
Lovvedtak 33 (2021-2022) Lov nr. 3

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24.  januar 2022 til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter.
Lovvedtak 35 (2021-2022) Lov nr. 4

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Nærings- og fiskeridepartementet
Det fastsettes forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer som forvaltes av Norsk Romsenter.

4. Styrer og utval

Kultur- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for Kringkastingsrådet fram til 31. desember 2025.

Leder: Ansvarlig redaktør Snorre Serigstad Valen, Trondheim (ny)
Varamedlem: Viserektor Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad (ny)

Nestleder: Forsker Vilde Schanke Sundet, Oslo (ny)
Varamedlem: Førstelektor Hilde Kristin Dahlstrøm, Lillesand (ny)

Medlem: Redaktør Luqman Wadood, Stavanger (ny)
Varamedlem: Sjefsredaktør Steffen Tomt, Oslo (ny)

Medlem: Redaktør Sumaja Jirde Ali (ny)
Varamedlem: Forsker 1 Cora Alexa Døving, Oslo (ny)
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av professor emeritus dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for perioden fra 28. januar 2022 til 30. juni 2022, for å behandle spørsmål vedrørende gjenåpning av domfellelser knyttet til Navs feilaktige praktisering av adgangen til å motta ytelser ved opphold i et annet EØS-land, samt for å behandle klage over henleggelse av anmeldelser av tjenestepersoner i påtalemyndigheten som har vært involvert i behandlingen av straffesaker som omfattes av Nav-komplekset.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Elisabeth Norgård Gabrielsen til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

-   Direktiv 2014/40/EU av 3. april 2014 som gjelder tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter.

-   Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 som gjelder endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU.
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Folkerepublikken Kina om unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og forebygging av skatteunndragelse og skatteomgåelse.