Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 5. april 2016

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i utlendingslova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. april 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Meld. St. 23 (2015-2016)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 90 L (2015-2016)
Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)
(Nyheitssak)

Prop. 91 L (2015-2016)
Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 22 (2015-2016)
Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 93 L (2015-2016)
Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)
(Nyheitssak)

2. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Begjæring fra Vinje kommune om endring av vilkår om næringsfond i tillatelse til tilleggsregulering av Møsvatn ved kgl.res. 13. februar 2015, tas ikke til følge.