Offisielt frå statsrådet 7. desember 2018

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om vern av Øystesevassdraget, og stortingsmeldinga «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig», om den statlege frivilligheitspolitikken, vart lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. desember 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 36 L (2018-2019)
Endringar i eigarseksjonslova mv.
(korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)
(Nyheitssak) 

Kulturdepartementet
Meld. St. 10 (2018-2019)
Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig
Den statlege frivilligheitspolitikken
(Nyheitssak) 

Olje- og energidepartementet
Prop. 35 S (2018-2019)
Vern av Øystesevassdraget
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. november 2018 til lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
Lovvedtak 9 (2018-2019)  Lov nr. 90

Delt ikraftsetting av lov 19. desember 2017 nr. 116 om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen). Loven §§ 14-6, 14-7, 14-10 og 14-11 trer i kraft 1. januar 2019.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2018 til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester).
Loven trer i kraft 1. januar 2019.
Lovvedtak 7 (2018-2019)  Lov nr. 91

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2019 fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark fastsettes.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning og forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990  nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Styrer og utval

Barne- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av et utvalg for å gjennomgå og modernisere barneloven, herunder vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv:

Lagdommer Torstein Frantzen, Bergen (leder)
Professor Lena Lauritsen Bendiksen, Tromsø
Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, Trondheim
Advokat Marius Emberland, Oslo
Advokat Hanne Sverdrup Dahl, Hamar
Pensjonist Geir Kjell Andersland, Bergen
Psykologspesialist Nadia Ansar, Oslo
Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Oda Helen Sletnes til ambassadør i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Rolf Einar Fife til ambassadør ved EU-delegasjonen i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av rådgivende overlege Tone Federley til attføringskyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Konstitusjon av brigader Terje Jostein Killi som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer, for en periode på inntil tre år.

Helse- og omsorgsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Bjørn Guldvog som direktør for Helsedirektoratet for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Jorild Steindal som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. juli 2020. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Eirik Annexstad til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Jamaica og et memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia.