Offisielt frå statsrådet 9. september 2016

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på statistikklova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. september 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 156 S (2015-2016)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Finansdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Del IV § 14-45 tredje ledd og endring av gjeldende paragrafnummer fra §§ 14-51 og 14-52 til § 14-52 og ny § 14-53 trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015. 

Delt ikrafttredelse av lov 17. juni 2016 nr. 40 om endringar i skatteloven. Del III trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 29. april 2016 nr. 7 om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) trer i kraft 1. oktober 2016.
(Nyheitssak

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 54 om endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler). Nytt kapittel 16 d i straffeprosessloven om dataavlesing trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak) 

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2016 til lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.
Lovvedtak 77 (2015-2016)  Lov nr. 80 

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing (kommunikasjonskontrollforskriften) fastsettes. 

Forskrift om endringer i politiregisterforskriften fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikraftsettingar)
(Nyheitssak)

4. Styrer, utval m.m.

Utanriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 71. ordinære generalforsamling: 

Statsminister Erna Solberg, leder
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
Ambassadør Geir Otto Pedersen
Statssekretær Sigbjørn Aanes
Statssekretær Ingvild Stub
Statssekretær Julie Brodtkorb
Statssekretær Tone Skogen 

Fra Stortinget deltar:
Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Stortingsrepresentant Siri Meling (H)
Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (A)
Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP)
Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (A)
Stortingsrepresentant Kristin Vinje (H)
Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A)
Stortingsrepresentant Helge Orten (H)
Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø (A)
Stortingsrepresentant Eirik Milde (H)
Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (FrP)
Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF) 

Finansdepartementet
Oppnevning av et ekspertutvalg som skal vurdere statistikkloven: 

Professor Nils-Henrik von der Fehr (leder), Hurdal
Sjefsøkonom Øystein Dørum, Oslo
Fagdirektør Marta Ebbing, Bergen
Riksstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmark
Tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
Administrerende direktør Christine Meyer, Bergen
Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, Oslo
Nestleder Liv Sannes, Oslo
Vice President Astrid Undheim, Trondheim
(Nyheitssak

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kamilla Halvorsdatter Kolshus til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av prosjektleder Kari Hauge Riisøen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes ved deres reise til Åland 27.-28. september 2016. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fellesnemnda for nye Sandefjord kommunes vedtak 24. mai 2016 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. 

Sandefjord kommunes våpen og flagg blir: I gull i en oppvoksende båt en hvalfanger med hevet harpun, alt i svart.
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Nordkraft Prosjekt A/S gis tillatelser i forbindelse med bygging av Tokagjelet kraftverk og bygging og drift av ny kraftledning fra kraftverket til tilknytningspunkt på eksisterende kraftledning mellom Samnanger og Nordheimsund.
(Nyheitssak)