Historisk arkiv

Nye regler om dataavlesing trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet har nå fått adgang til å bruke den nye metoden dataavlesing ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet.

Et endret kriminalitets- og trusselbilde tilsier at politiets adgang til å benytte skjulte politimetoder må utvides.

– Det er et stort behov for effektiv tilgang til kommunisert og elektronisk lagret informasjon, og dette vil vi nå dekke, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Manglende metodetilgang skal ikke stå i veien for oppklaring eller hindring av alvorlige kriminelle handlinger. Vi gir derfor politiet et nytt tvangsmiddel samtidig som personvernet ivaretas på en betryggende måte.

De eksisterende skjulte tvangsmidlene har tapt mye av sin effekt som følge av den teknologiske utviklingen.

– Bruken av ulike krypteringsløsninger gjør at politiet stadig oftere blir stående uten faktisk tilgang til informasjon som man rettslig sett har adgang til etter gjeldende bestemmelser om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking, sier Anundsen.

– Dataavlesing, for eksempel ved å logge tastetrykk, er integritetskrenkende. Men samfunnet må ha et effektivt politi som kan bekjempe alvorlig kriminalitet. Det er vanskelig å tenke seg noe mer integritetskrenkende enn terror, drap, menneskehandel og overgrep mot barn. Vi må ha metoder for å etterforske, avverge og forebygge slik kriminalitet.

Samtlige forslag er vurdert opp mot Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser, og utvidelsene følges opp med tilsvarende gode kontrolltiltak. Domstolskontroll beholdes og den etterfølgende kontrollen skal styrkes betydelig.