Offisielt frå statsrådet 27. mai 2016

I statsråd i dag vart sentralbanksjef Øystein Olsen tilsett for ein ny periode på seks år. Det vart også oppnemnt eit utval som skal vurdere væpning av politiet i framtida.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. mai 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 134 L (2015-2016)
Endringar i burettslagslova mv.
(omfanget av legalpanteretten)
(Nyheitssak

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 133 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.)
(Nyheitssak

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2016 til lov om endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen).
Lovvedtak 67 (2015-2016)  Lov nr. 12 

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget.
Lovvedtak 66 (2015-2016)  Lov nr. 13 

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2016 til lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).
Lovvedtak 53 (2015-2016)  Lov nr. 14
Ikraftsetting 1. januar 2017 av lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.).
Lovvedtak 64 (2015-2016)  Lov nr. 15 

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 29. mars 2016 til lov om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar).
Lovvedtak 45 (2015-2016)  Lov nr. 16
Lova gjeld frå 1. juli 2016.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit). 

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)
Lovvedtak 56 (2015-2016)  Lov nr. 17 

Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.). Loven trer i kraft fra 1. januar 2017 med unntak av romertall I § 3 nr. 8 første og fjerde ledd, § 3 nr. 10 annet punktum og § 5 femte ledd, som trer i kraft 1. juli 2016. 

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2016 til lov om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)
Lovvedtak 48 (2015-2016)  Lov nr. 18 

Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.).  Loven trer i kraft 1. juli 2016, med unntak av romertall I §§ 1-3 tredje og sjette ledd, 4-6 og 4-7, som trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2016 og 1. september 2016 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger fastsettes.
(Nyheitssak

4. Delegasjon av myndigheit

Delegasjon av myndigheit etter sjøloven § 418 a andre ledd, § 418 b fjerde ledd og § 418 c femte ledd blir lagt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Delegasjon av myndigheit etter § 418 a tredje ledd blir lagt til Samferdselsdepartementet.

Delegasjon av myndigheit til å gje overgangsreglar etter del II nr. 2 i lova blir lagt til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikraftsettingar). 

5. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere fremtidig bevæpning av politiet: 

Lagmann Kari Lynne, Trondheim (leder)
Politiinspektør Kenneth Berg, Tønsberg
Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, Asker
Professor Liv Finstad, Oslo
Politimester Arne Jørgen Olafsen, Oppegård
Advokat Anette Vangsnes Askevold, Bergen
Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Oslo
(Nyheitssak) 

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Fredrik Färber gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet, med virkning fra 30. mai 2016. 

Politisk rådgiver Petter Kvinge Tvedt utnevnes til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet. 

Politisk rådgiver Roy Angelvik utnevnes til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet.
(Nyheitssak

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Jostein Leiro, tillike til ambassadør i La Paz, Bolivia. 

Utnevning av avdelingsdirektør Anders Erdal til ambassadør i Lisboa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av avdelingsdirektør Per Strand Sjaastad til ambassadør i Prishtina, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av ambassadør Robert Kvile til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av sentralbanksjef Øystein Olsen som sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en ny periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

Utnevning av rådmann Omar Dajani til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Hege Hovland Malterud og juridisk direktør Toril Melander Stene til avdelingsdirektører i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forlengede konstitusjoner av konstituerte statsadvokater Jan Eivind Norheim, Erik Marthinussen og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2017 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Monica Krag Pettersen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. september 2016 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017.

Forlengede konstitusjoner av konstituerte statsadvokater Anne Christine Stoltz, Anders Mandal Funnemark og Leif Morten Eide ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. juli 2016 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016. 

Kulturdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Hans-Kristian Rognstad til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Marius Seljedal til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Jordan om status for norske styrker på det jordanske territoriet.